Informačné a sieťové technológie (IaST)

Bakalárske štúdium

Forma štúdia: denná
Predpokladaný počet prijatých: 100 
Kód programu: 184132
Študijný odbor: informatika
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Titul absolventov: Bc.
Informácie o vyučovacích jazykoch: Anglický, Slovenský

Študijný program Informačné a sieťové technológie (IaST) sme vytvorili v spolupráci s Katedrou technickej kybernetiky FRI UNIZA na základe požiadaviek podnikovej praxe a praktickej uplatniteľnosti vedomostí jeho absolventov. Program je preto uź od jeho návrhu silne prakticky orientovaný na najnovšie informačno-komunikačné technológie a získavanie prakticky orientovaných vedomostí a zručností. Medzi predmetmi ponúkanými v programe IaST tak nesmú chýbať predmety založené na praktických kurzoch vzdelávacích programov spoločností, ako sú NetAcad od Cisco Systems (siete, bezpečnosť), Fortinet Security Academy (bezpečnosť), či Amazon AWS academy (cloudy). Okrem toho je možné sa počas štúdia stretnúť aj s inými riešeniami (Mikrotik, MicroSoft, Juniper) a množstvom open-source riešení. Študium týchto predmetov ti umožní sa už počas štúdia priemyselne certifikovať rovno na fakulte v našom Pearson Vue centre.

Študijný program ti ako jeho študentovi umožní stať sa špecialistom pre oblasť informačných a sieťových technológií. so širokým spektrom praktických vedomosti využiteľných v zamestnaní. V rámci štúdia získaš poznatky a zručnosti z mnohých IT oblastí, ako napríklad architektúry počítačových systémov, obvodových riešení, pevných a bezdrôtových počítačových sietí, bezpečnosti a zabezpečenia počítačových sietí, princípov a správy operačných systémov, riešení virtualizácie a cloudov, všeobecných (java) aj špeciálnych techník programovania (python v sieťach, iot či mobilné aplikácie).

Výhodou študijného programu IaST je tiež možnosť profilovať sa po prvom ročníku do jedného z dvoch ponúkaných zameraní: buď sa zameriavať na sieťové technológie (zabezpečované našou katedrou KIS) alebo na informačné technológie.

Môžme tak  povedať, že ak sa chceš venovať programovaniu, internetu vecí (IoT), počítačovým sieťam a ich bezpečnosti, operačným systémom (OS) a ich administrácii, či virtuálizácii a cloudom, príď k nám a študuj IaST.

– Profil absolventa –

Absolvent bakalárskeho študijného programu Informačné a sieťové technológie získa poznatky z oblasti architektúr počítačových systémov, obvodových riešení, pevných a bezdrôtových sietí, bezpečnosti sietí a zabezpečenia počítačovej komunikácie, princípov a správy operačných systémov a riešení virtualizácie, všeobecných aj špeciálnych techník programovania.

Absolvent programu Informačné a sieťové technológie nielen ovláda aktuálne technológie, ale je tiež pripravený rýchlo sa adaptovať na novovznikajúce technológie. Absolvent rozumie princípom a teoretickým základom odboru a je schopný ich tvorivo aplikovať v praxi. Je pripravený na vývoj netradičných aplikácií IKT a implementáciu nových technológií z oblasti počítačových systémov a sietí. Študijný program je navrhnutý tak, aby poskytoval študentom možnosť zvoliť si predmety zo širokého spektra predmetov patriacich do celej oblasti počítačových systémov a sietí, a profilovať sa do jedného z dvoch ponúkaných zameraní: sieťové technológie (počítačové siete) alebo informačné technológie.

Aby sme dosiahli požadovaný rozsah vzdelania, navrhli sme predmety študijného programu IaST tak, aby pokryli niekoľko kľúčových oblastí:

Networking
Internet veci

Networking::

 • Princípy Informačno-komunikačných sietí
 • Počítačové siete 1
 • Počítačové siete 2
 • Základy bezdrôtových sietí
 • Python v sieťových aplikáciách
 • Prepojené vstavané systémy
 • Internet vecí

Internet vecí::

 • Základy elektroniky
 • Číslicová elektronika
 • Internet vecí
 • Vývoj vstavaných systémov
 • Prepojené vstavané systémy

Programovanie::

 • Informatika 1
 • Informatika 2
 • Informatika 3
 • Python v sieťových aplikáciách
 • Databázové systémy
 • Algoritmy a údajové štruktúry 1
 • Softvérové inžinierstvo
 • Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia
CyberSecurity
OS
CloudComputing

Bezpečnosť::

 • Počítačové siete 2
 • Riešenie bezpečnostných incidentov
 • Zabezpečenie sietí zariadeniami Fortinet

Operačné systémy a IT::

 • Princípy IKS
 • Úvod do operačných systémov
 • Vývoj vstavaných systémov
 • Databázové systémy
 • 3D tlač

Virtualizácia a Cloud::

 • Počítačové siete 2
 • Úvod do operačných systémov
 • Virtualizačné a cloudové technológie

– Priestorové a materiálne zabezpečenie –

Vyučovanie študíjneho programu IaST prebieha v priestoroch fakulty a v špecializovaných, moderne vybavených laboratóriach Katedry informačných sietí a laboatóriach Katedry technickej kybernetiky.

Menovite sa jedna sa o laboratória vybavené vhodnou technikou na vyučovanie sieťových predmetov, predmetov na progamovanie vstavných systémov a IoT aplikácii. Pre potreby vyučovania vo virtualizovanom prostredí prevádzkujeme vlastný OpenStack cloud a niekoľko serverov s podporu virtualizácie počítačov a sietí.

– Plán štúdia a bližšie informácie k obsahu ponúkaných predmetov –

Predmety ponúkané v rámci trojročného št. programu IaST (a vlastne na všetkých univerzitách v SR) sa delia do troch všeobecných kategórií (vid legenda):

 • Povinné predmety sú predmety, ktoré musia absolvovať všetci študenti zapísaný na daný študijny program
 • Povinne volitreľné predmety sú predmety, ktoré musia absolvovať všetci študenti, ktorí si vybrali danú užšiu profiláciu. V rámci IaST sú ponúknaé dve profilácie, a to Informačné technológie a sieťové technológie.
 • Voliteľné predmety sú predmety, ktoré si zapisuje študnet doborovoľne na základe vlastných preferencií, odporúčaní alebo hlbšej profilácie v študiu. FRI ponúka svojím študentom široké spektrum voliteľných predmetov z mnohých oblastí (jazyky, športy, programovanie, ekonomika, matematika, podnikanie atď.) 

Povinné predmety

Povinne výberové predmety

Výberové predmety

Predmety sieťové

Predmety programátorské

Predmety matematické

Pre bližšie informácie čomu sa daný predmet ponúkaný v IaST venuje klikni na meno predmetu dole:

– Ďalšie informácie, ktoré by ťa mohli zaujímať –

Poď s nami študovať informačné a sieťové technológie.

Poď s nami študovať informačné a sieťové technológie. Pridaj sa k nám a využi skúsenosti každoročne oceňovaných lektorov pôsobiacich na našej fakulte a jej Cisco sieťovej akadémiei s 20 ročnými skúsenosťami a mnoh7mi oceneniami (najlepšia CCNP sieťová akadémia v strednej a východnej Európe).

Pre koho je študijny program IaST vhodný?

Študijný program Informačné a sieťové technológie je postavený tak, že nevyžaduje žiadne špeciálne vzdelanie z tu spomínaných oblastí, ktoré by študent musel absolvovať už na strednej škole či gymnáziu.

Zároveň je však IaST program, ktorý umožní ďalšie vzdelávanie v predmetných oblastiach a je výborným pokračovaním vzdelávacích  stredoškolských odborov, ako sú:

 • 2694 M informačné a sieťové technológie
 • 2682 K mechanik počítačových sietí
Kam ďalej po skončení IaST?

Študijný program Informačné a sieťové technológie ti umožňuje profilovať sa do jedného z dvoch ponúkaných zameraní, a to buď na sieťové technológie alebo informačné technológie.

V prípade profilácie sa na sieťové technológie  a záujmu ďalej študovať siete, bezpečnosť sietí a virtualizáciu aj na inžinierovi (ing. štúdium), je dobrým pokračovním IaST inžiniersky program Aplikované sieťové inžinierstvo tu na FRI UNIZA.

V prípade profilácie na informačné technológie je zas vhodným pokračovaním inžiniersky program Počítačové inžinierstvo., tiež tu na FRI UNIZA.

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium Informačných a sieťových technológií na FRI UNIZA sú každoročne aktualizované na webe FRI UNIZA, v propagačných letákoch štúdia (IAST 2020/21) a na webe www.budfri.sk.

Na štúdium bez prijímačiek si prijatý ak spĺňaš jednu z týchto podmienok (platí pre rok 2020/21):

 • ak si študentom gymnázia, strednej odbornej školy, spojenej školy alebo akadémie a tvoj priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) je do 1,7 vrátane,
 • aj si absolvoval externú časť maturity z matematiky alebo testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahol si aspoň 60%,
 • ak si získal certifikát o úspešnom absolvovaní odborných vzdelávacích kurzov organizovaných fakultou,
 • A niečo pre sieťarov:
  • ak si držiteľom oficiálnych priemyselných certifikátov stupňa CCNA a vyššie
  • ak si sa zaradil medzi úspešných riešiteľov olympiád, SOČ alebo súťaží ako Networking Academy Games (NAG), NEtRiders a iných (RoboCup, FLL, ZENIT),
Prečo študovať na FRI?
 1. štúdium najžiadanejších odborov z pohľadu trhu práce
 2. okamžité uplatnenie na trhu (98 %, zdroj: profesia.sk)
 3. adekvátne finančné ohodnotenie, t.j. plat výrazne vyšší ako priemer v SR (1 593 EUR)
 4. prepracovaný vzdelávací systém
 5. výučba orientovaná na podnikovú prax
 6. individuálny prístup a rodinný rozmer štúdia (podujatia FRIfest, FRIČKOVICA, FRIpunč, FRIples, Beh Jeana de Mijona…)
 7.  úzka spolupráca s IT firmami a zahraničnými partnermi (stáže)

FAQ - otázky a odpovede

Vybrané otázky a odpovede z DOD či emailov.

K študijnemu programu IaST

Mám certifikáty CCNA1, CCNA2 a certifikát CCNA3 si teraz robím(všetko vo verzii 7 – CCNAv7). Chcel by som sa Vás opýtať, čo by ste mi odporučili ako študijný odbor/program na Vašej fakulte.

Na našej škole/fakulte je 5 bakalárskych študijných programov (http://www.budfri.sk/#studium), priamo na siete a sieťovú bezpečnosť je zameraný bakalársky program Informačné a sieťové technológie (IaST)  a neskôr inžiniersky program, ktorý je jeho pokračovaním, Aplikovane sieťové inžinierstvo . Len tieto programy majú z hľadiska absolvovania povinné predmety, zamerané vyslovene na siete a ich bezpečnosť. a teda počas štúdia ich musiš študovať a prejsť nimi.  

Samozrejme tieto predmety si môžeš zapísať aj keď študuješ iné št. programy, avšak ich absolvovanie je podmienené ich voľnou kapacitou, čo znamená, že v prípade ich plného obsadenia sa na ne nemusíš dostať.

Chcel by som sa opýtať, aké predmety týkajúce sa počítačových sieti je možné študovať, prípadne v akej verzii(CCNAV7?) a aká je možnosť voliteľných predmetov na počítačové siete.

Z hľadiska počítačových sietí máme na bakalárovi v ponuke nasledujúce predmety:

 • Principy sietí, Počítačové siete 1 a 2, čo sú predmety kompletne pokrývajúce CCNA založené na programe Cisco Netacad a vždy ponúkané v najnovšej verzii
 • Počítačové siete 3, zameraný na Voice over IP systémy
 • Python v sieťových aplikáciách zameraný na sieťové programovanie
 • Základy bezdrôtových sietí, zameraný na wireless technológie
 • Prepojené vstavané systémy zameraný na siete v IoT riešeniach.

Na inžinierovi ASI sú zas ďalšie siete, napr. :

 • Projektovanie sieti 1 a Projektovanie sieti 2, čo sú advanced ISP technológie
 • Prístupové siete zameraný na technológie poslednej míle ako prístupu do siete
 • Sieťové operačné systémy zameraná na riešenie sieťových služieb v OS linux a Windows
 • Algoritmy v sieťach, čo je sieťové programovanie v jazyku C

Máte aj určité obdobie v obore v ktorom sa učí o sieťovej/internetovej bezpečnosti? Ak áno rád by som vedel aj v ktorom odbore.

Bezpečnosť sa učí v niekoľkých predmetoch, povinne je v bak. programe IaST predmet Riadenie bezpečnostných incidentov, čo je Cisco CyberOps, potom máme voliteľný predmet Zabezpečenie siete prvkami Fortinet založený na obsahu z Fortiinet Security Academy, na inžinierovi v programe ASI sú predmety Kryptografia a potom Bezpečnosti informačných sietí, čo je CCNA Security. Tieto predmety si však môže zapísať hocikto aj keď študuje iné programy.

Chcel by som sa opýtať, aká je možnosť na škole si urobiť ďalšie certifikáty.

Čo sa týka štúdia a získania certifikátov. Na katedre a Fričke máme viacerá akadémie, Cisco akadémiu, Fortinet akadémiu, Amazon akadémiu či Juniper akadémiu, takže u nás ak budete mať čas a chuť môžete povinne či dobrovoľne prejsť predmetmi a kurzami, ktoré umožnia počas štúdia získať viacero priemyselných certifikácii. Výhoda je tiež, že priamo na škole prevádzkujeme aj oficiálne cert centrum, Pearson Vue. Ponuka tak môže vyzerať nasledovne:

Je štúdium jednoduchšie ak príde študent z elektrotechnickej priemyslovky? (odbor informačné a sieťové technológie).

Štúdium IaST je vo vyšších ročníkoch viac technologicky orientovane, takže znalosť odborných predmetov zo strednej školy môže byt výhoda. Ale počas štúdia sa získajú v podstate všetky potrebné vedomosti od základov, takže ani gymnazisti sa nemusia obávať.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať aký je rozdiel medzi študijnými odbormi informatika, informatika a riadenia a informačné a sieťové technológie?

INF obsahuje celkovo viac predmetov zameraných na programovanie a súvisiace vedomosti. Avšak až vo vyšších ročníkoch. Rozsah programátorských predmetov v IaST a v Inf je prvý rok rovnaký. Vo vyšších ročníkoch v IaST pribúdajú predmety technologické, zamerane na siete, cloudy, IoT v ktorých sa tiež môže programovať, ale skôr ako súčasť riešenia daného problému.

K štúdiu

Mal by som otázku na prax na tejto škole. Je možnosť praxovať v škole alebo aj mimo školy?

Čo sa týka praxe, je možnosť prax absolvovať aj na škole aj mimo, vo firmách, teda obe.

Koľko priemerne hodín do týždňa majú študenti?

Počet hodín sa líši podlá poctu predmetov v danom semestri (pol roku). Ale dá sa spraviť hrubý odhad. Bežný predmet má 2 hodiny prednášok a 2 hodiny cvičení. Ak teda máš 5 predmetov, potom je to 20hodin prezenčnej výučby. Avšak niektoré predmety majú iný rozsah a zároveň do kreditu za predmet sa zarátava aj nejaký čas na prípravu, riešenie semestrálnom a podobne.

– Práce, ktoré riešia naši študenti –