[VVS] Vývoj vstavaných systémov

BCKIS

[VVS] Vývoj vstavaných systémov

Výsledky vzdelávania:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BH122Názov predmetu: vývoj vstavaných systémov (VVS)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
- Semestrálna práca (max. 50 bodov)
- Aktivita na cvičeniach (napr. vyriešenie špecifických úloh) – max. 10 bodov

Záverečné hodnotenie:
Podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je získanie minimálne 61 zo 100 bodov za prácu v semestri a vykonanie skúšky z predmetu. Skúška je písomná, úlohy budú zamerané tak na praktické riešenie zadaných úloh, ako aj na preukázanie teoretických vedomostí. Zo skúšky je možné získať max. 40 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu:
100 - 92 bodov A
91 - 84 bodov B
83 - 76 bodov C
75 - 68 bodov D
67 - 61 bodov E
60 a menej bodov Fx


Minimálny počet bodov pre prihlásenie na skúšku nie je zadaný
Výsledky vzdelávania:
Štúdiom predmetu študent získa základné poznatky z oblasti návrhu vstavaných systémov, ktoré mu umožňujú vyvíjať jednoduché aplikácie vstavaných systémov. Získané vedomosti mu umožnia pri riešení zadanej úlohy zvoliť vhodnú architektúru systému, vybrať primerané metódy riešenia a tieto metódy implementovať na vybraný technický prostriedok.
Štúdiom predmetu študent získa základne vedomosti:
- o prístupoch k riešeniu aplikačných úloh, (decentralizácia vs. centralizácia spracovania),
- o praktických aspektoch komunikačných systémov,
- o vývoji programového vybavenia vstavaných systémov z ohľadom na obmedzené výpočtové zdroje,
- o technických prostriedkoch pomocou ktorých je možné implementovať zvolené metódy riešenia.
Predmet vývoj vstavaných systémov má syntetizujúci charakter a predpokladá dobré vedomosti z tvorby programového vybavenia ako aj z technických prostriedkov.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:

1. Terminológia, definícia pojmov, typické vlastnosti vstavaných systémov. 2. Delenie a základné vlastnosti technických prostriedkom na úrovni mikroprocesorov, a mikropočítačov 3. Jednodoskové počítače, vlastnosti, výhody a nevýhody. 4 - 5. Energeticky efektívne počítanie a systémy zberu energie z okolia. 6. Vzorkovanie, kvantovanie, D/A a A/D prevodníky. 7 - 8. Možnosti predspracovania meraných veličín, redukcia šumu, filtrácia. 9. Informačný tok a potrebná šírka pásma komunikačného kanála, voľba vhodného komunikačného rozhrania. 10 - 11. Programovanie vstavaných systémov – bez využitia OS a pod OS. 12. Práca s reálnym časom s využitím periodického intervalového časovača a práca pod RTOS. 13. Perspektívy vývoja a nové trendy v oblasti vstavaných systémov (umelá inteligencia, kompresné snímanie a pod. – kritický rozbor a perspektívy využitia v oblasti vstavaných systémov).

Cvičenia:

1 - 2. Úvodné informácie a zadanie komplexných úloh, ktoré budú poslucháči riešiť celý semester. Predpokladá sa práca v skupinách cca 2 študenti. Každá skupina bude mať k dispozícii technické prostriedky (Raspberry PI, vývojové dosky STM, vývojové moduly s 8 bitovými MCU, prípadne 32-bitové ARM cortex M0). Na prvých dvoch cvičeniach študenti dostanú komplexné zadanie, ktorého riešenie navrhnú a realizujú. Na záver semestra bude prebiehať verejná obhajoba úlohy.
Odporúčaná literatúra:
Miček J., Jurečka M.: Moderné prostriedky implementácie metód číslicového spracovania signálov I. EDIS, Žilina, 2013 ISBN978-80-5540714-2
Ševčík P., Kapitulík J.: Moderné prostriedky implementácie metód číslicového spracovania signálov II, Žilinská univerzita, 2013, ISBN 978-80-554-0676-3
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0%0%0%0%0%0%
Vyučujúci:
Prednášky: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.
Cvičenia: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 27.2.2021 13:30:30
Schválil: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274640&lng=sk