Poslanie a história

Katedra zabezpečuje na FRI UNIZA vzdelávanie a výskum v oblasti Informačno-komunikačných sietí s dôrazom na podrobnejšie vedomosti o počítačových komunikačných sieťach založených na protokole IP (Internet Protocol) a ich bezpečnosti. Katedra zabezpečuje v oblasti počítačových sietí vlastný inžiniersky program Aplikované sieťové inžinierstvo a spolu s KTK UNIZA od roku 2020 zabezpečuje program Informačné a sieťové technológie. Katedra sa orientuje na prakticky orientované vzdelávanie ponúkané cez založené tzv. sieťové akadémie. Najstaršou je Cisco sieťová akadémia. Okrem nej však participujeme aj v programe Juniper Academy Alliance a Fortinet Security Academy.

Svoj základný výskum katedra zameriava do oblasti cloud computing (CC) systémov a bezpečnosti počítačových sietí so zameraním na architektúry bezpečnosti a machine learning v detekcií anomálií. Aplikovaný výskum je smerovaný do oblasti vývoja služieb informačných sietí, využívania CC systémov vo vzdelávaní, zberania dát zo siete a tvorby datasetov sieťovej prevádzky. Pracovníci katedry sa aktívne podieľali na štandardizácií NGN architektúry, protokolov a služieb (ETSI).

Náš tím

Laboratóriá

Je snahou katedry aby naši študenti získavali svoje vedomosti a praktické zručnosti v kvalitne a aktuálne vybavených laboratóriách. Je samozrejmosťou, že na FRI je bežnou výbavou laboratória počítač a prezentačná technika. Veľká časť vyučovania katedry je však orientovaná na počítačové siete a bezpečnosť. Preto okrem PC je súčasťou výbavy aj množstvo špeciálnej sieťovej techniky ako sú smerovače, prepínače, WiFi AP, firewally, servery  pre podporu virtualizácie, VoIP telefóny a podobne. V našich laboratóriách sa tak počas vyučovania stretnete s vybavením od lídrov na trhu ako sú Cisco Systems, Fortinet, Juniper Networks a MikroTik. Udržovať laboratória nie je jednoduchá úloha. Preto katedra dlhodobo vynakladá na ich údržbu s podporou fakulty a partnerov trvalé úsilie.

Laboratórium RB-03

Vyučovanie IT predmetov

Počítačové laboratórium primárne určené na vyučovanie predmetov animácii a grafiky, úvodu do štúdia a princípov IKS.

Laboratórium RB-301

Vyučovanie pokročilých predmetov úrovne CCNP+

Laboratórium zamerané na vyučovanie praktických predmetov z oblasti počítačových sietí a bezpečnosti. Laboratórium je  hlavne využívané pre vyučovanie praktických predmetov inžinierskeho štúdia v programe ASI, riešenie záverečných prác, kurzov našej Cisco akadémie, a Fortinet Security akadémie a následnej prípravy na priemyselné certifikácie. Laboratórium je preto vybavené prepínačmi, smerovačmi firiem Cisco a Juniper,  firewallmi od Cisco a Fortinet.

Laboratórium RB-302

Workshopy, matematika a IT predmety

Počítačové laboratórium primárne určené na vyučovanie informatických a matematických  (Analýza procesov, Teória informačných sietí, Teória oznamovania) predmetov katedry, prednášok pre menšie skupiny, workshopov a schôdzi.

Laboratórium RB-303

Vyučovanie predmetov úrovne CCNA

Laboratórium zamerané na vyučovanie praktických predmetov z oblasti počítačových sietí a bezpečnosti úrovne CCNA. Laboratórium je hlavne využívané pre vyučovanie praktických sieťových predmetov bakalárskeho štúdia v programe IaST, Informatika a Počítačové inžinierstvo. Riešenie záverečných prác, kurzov našej Cisco akadémie. Laboratórium je primárne vybavené zariadeniami (prepínačmi, smerovačmi, firewalmi) firiem Cisco a MikroTik.

Laboratórium RB-356

ECDL lab a Pearson VUE Test center

Laboratórium primárne určené na testovanie uchádzačov, najmä certifikácie ECDL (European Computer Drining License) a pre potreby testovacieho centra Pearson VUE.

Ceny a ocenenia

Galéria

Referencie

Peter Palúch

CCIE Exam Program Manager, Cisco, Brusel

Ján Janovic

Datacenter Networking Team Leader, Alef 0, Praha

Michal Srnec

Head of Security, VUB, Bratislava

Milan Frátrik

Senior Software Developer, Pantheon

Michal Bruncko

Network solution architect, DXC, Engagement at AT&T

Michal Paulus

Network architect, Nokia

Daniel Rajčan

Cloud architect, Davinci software / Ohpen

Mária Ducká

Global UC Automation Lead and Network Voice/UC Operations Specialist , MSD Czech Republic

Tomáš Kozoň

Senior Network Engineer, Orange Business Services

Tomáš Barčiak

Senior System voice specialist, CSOB

Martin Pajdič

CRIS team leader, SSD

Peter Handlovsky

Technical specialist, X-Net

Samuel Hopko

External cloud consultant, Outsystems

Michal Javorka

Voip specialist, T-Systems

Partneri katedry

Vzdelávanie:

ECDL

Technológie:

Certifikácia:

ECDl cert test center