Bakalárske štúdium

Študijný program Informačné a sieťové technológie (IaST)

Študijný program sme vytvorili v spolupráci s Katedrou technickej kybernetiky FRI UNIZA na základe požiadaviek podnikovej praxe. Program je preto od jeho návrhu silne prakticky orientovaný na najnovšie technológie a získavanie praktických zručností absolventa. Medzi ponúkanými predmetmi tak nesmú chýbať známe praktické kurzy vzdelávacích programov spoločností, ako sú NetAcad od Cisco Systems (siete, bezpečnosť), či Fortinet Security Academy (bezpečnosť).

Študijný program umožní študentovi stať sa špecialistom pre oblasť informačných a sieťových technológií. V rámci štúdia získa poznatky a zručnosti z mnohých IT oblastí, ako napríklad architektúry počítačových systémov, obvodových riešení, pevných a bezdrôtových sietí, bezpečnosti a zabezpečenia počítačovej komunikácie, princípov a správy operačných systémov, riešení virtualizácie a cloudov, všeobecných aj špeciálnych techník programovania.

Výhodou študijného programu IaST je tiež možnosť profilovať sa po prvom ročníku do jedného z dvoch ponúkaných zameraní: buď sa zameriavať na sieťové technológie alebo na informačné technológie.

Všeobecne však môžme povedať, že ak sa chceš venovať programovaniu, internetu vecí (IoT), sieťam a ich bezpečnosti, operačným systémom (OS) a virtuálizácii príď k nám a študuj IaST.

 

Programovanie

Internet vecí

Networking

Bezpečnosť

OS & IT

Virtualizácia a Cloud

Profil absolventa:

Oblasť informačných a sieťových technológií sa veľmi rýchlo rozvíja, preto absolvent nielen ovláda aktuálne technológie, ale je tiež pripravený rýchlo sa adaptovať na novo vznikajúce technológie. Základom toho je zvládnutie exaktného myslenia a všeobecne platných princípov informačných a komunikačných technológií. Preto je absolvent trénovaný v riešení diskrétnych matematických problémov a v algoritmickom riešení úloh. Absolvent rozumie princípom a teoretickým základom odboru a je schopný ich tvorivo aplikovať v praxi. Absolvent je schopný sledovať, pochopiť a podieľať sa na tvorbe nových vývojových trendov v odbore.

 Absolvent má principiálne vedomosti v oblastiach:

 • architektúr počítačových systémov a sietí a vie ich uplatniť pri návrhu a implementácii moderných komunikačných prostriedkov a systémov spracovania informácií, s dôrazom na nové komunikačné technológie,
 • základných riešení integrovaných obvodov potrebných pre prepojovanie systémov,
 • hrozieb a rizík počítačovej komunikácie, riešenia bezpečnosti počítačových sietí a zabezpečenia ich komunikácie,
 • bezdrôtových komunikačných systémov (na úrovni používateľa, administrátora, prípadne asistenta systémového integrátora) v rôznych doménach nasadenia (podnikové, bunkové, IoT),
 • všeobecných programovacích technik ako aj špeciálnych techník pre vstavané systémy a sieťovú infraštruktúru,
 • princípov operačných systémov, ich správy a programovania aplikácií pre rôzne druhy počítačových systémov (od operačných systémov pre vstavané systémy napr. RTOS, cez Linux až po Windows),
 • techník riešenia virtualizácie a ich aplikácie aj do cloud systémov.

 Je pripravený na vývoj netradičných aplikácií IKT a implementáciu nových technológií z oblasti počítačových systémov a sietí t.j. transfer technológií.

Pod inžinierskym vedením je schopný spracovať projekt a prezentovať ho zákazníkom (aj v anglickom jazyku). Vie konzultovať riešenie technických problémov s používateľom informačnej a sieťovej infraštruktúry. Pozná ekonomické a spoločenské súvislosti odboru a je motivovaný k etickému správaniu.

Študijný program je navrhnutý tak, aby poskytoval študentom možnosť zvoliť si predmety zo širokého spektra predmetov patriacich do celej oblasti počítačových systémov a sietí a profilovať sa do jedného z dvoch ponúkaných zameraní: Sieťové technológie alebo Informačné technológie.

Inžinierske štúdium

Študijný program Aplikované sieťové inžinierstvo (ASI)

Príď k nám a ďalej študuj do hĺbky pokročilé informačno-komunikačné technológie a počítačové siete. Získaš tak veľa vedomostí a zručností o technológiách poskytovateľov internetu a služieb (Internet Service Provider), podnikových sietí (Enterprise networking), bezpečnosti či sieťového programovania. Okrem toho sa naučíš lepšie spravovať operačné systémy, cloud-y a ich automatizáciu a orchestráciu a mnoho iného.

Takže ak si počul o MPLS,  MPLS VPN, BGP, ISIS, OSPF, PE, P, CE, multicast, HubAndSpoke, RSVP TE, 6VPE/PE, SDN/NFV, RAN/EPC, IDS? IPS? AAA, CC, OpenStack, heat, orchestration (a veľa ďalšieho),  nevieš čo to znamená a chceš to vedieť, príď a študuj ASI.

Profil absolventa:

Absolventi študijného programu Aplikované sieťové inžinierstvo získajú pokročilé poznatky z oblasti informačno-komunikačných systémov, pokročilých sieťových technológií a sieťovej infraštruktúry, dizajnu a projektovaniu komunikačných sietí, systémovej a sieťovej virtualizácie, integrácie a sieťovej bezpečnosti, či tvorby programového vybavenia počítačových a sieťových systémov. Na základe získaných vedomostí sa absolventi budú môcť uplatniť na rôznych stupňoch riadenia v softvérových a telekomunikačných firmách, v priemyselných podnikoch, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v telekomunikáciách, bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. Dokážu spravovať, navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať architektúry a prvky zložitých informačno-komunikačných systémov a sietí.

Získané vedomosti a pracovné postupy im umožnia riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Získajú návyky tvorivej práce v tíme na projektoch a výskumných úlohách fakulty. Okrem toho získajú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále sieťových technológií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky riešenia zložitých problémov.

 

Doktorandské štúdium

 – Aplikovaná informatika – 

Doktorandské štúdium je určené pre záujemcov, ktorí majú záujem o tvorivú vedeckú činnosť, individuálnu alebo tímovú prácu pri riešení rôznych odborných problémov v rôznych oblastiach aplikovanej informatiky. Záujemca by mal byť schopný s určitou invenciou kreatívne pristupovať k riešeniu úloh základného alebo aplikovaného výskumu, ktoré posúvajú poznanie v odbore. Samozrejmosťou je aplikácia poznatkov získaných vo výskume do dennej pedagogickej praxe a práce so študentami.

Doktorandské štúdium je najvyšší, tretí stupeň VŠ štúdia v trvaní 3 roky, ktorý ťa pripraví na vedeckú dráhu alebo ti umožní sa hlbšie profilovať vo vybratej téme. 

Viac o doktorandskom štúdiu na FRI nájdeš na webe FRI, v časti Štúdium => Doktorandské štúdium => Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium. Tu je možné aj nájsť zoznam aktuálnych tém PhD prác pre daný akademický rok.

V našom vzdelávaní preferujeme osobný prístup ku každému študentovi, ktorý vedie k rozrastajúcej sa komunite sieťarov z FRI-čky, ako aj komunite na sociálnej sieti LinkedIn v našej skupine „Absolventi a priatelia KIS FRI ŽU

Komerčné kurzy

Katedra ponúka radu komerčných kurzov ponúkaných záujemcom mimo akademickú sféru. Sú to jednak na mieru pripravené kurzy z oblasti sietí a bezpečnosti, ako aj kurzy postavené na partnerskom inkubátore viacerých vzdelávacích programov, do ktorých sme zapojení (Cisco Networking Academy CCNA/CCNP, Juniper Networks Academy Alliance, Fortinet Security Academy).

Naša CNA/ITC vedie v súčasnosti certifikované kurzy NetAcad programu z oblasti Routing & Switching úrovne CCNA/CCNP, Security, Internetu vecí ako aj vie ponúknuť kustomizované školenie z predmetnej oblasti. Kurzy sú ponúkané širokému spektru záujemcov. Inštruktori prešli vzdelávacím programom Netacad ako aj certifikačnými procesmi. Za 20 rokov činnosti Cisco akadémie viacerí jej inštruktori boli programom Netacad ocenení cenou Instructor Excellence Award Advanced alebo Instructor Excellence Award Expert. Cisco sieťová akadémia (https://netacad.uniza.sk/) pri KIS FRI UNIZA sa tak radí medzi elitné akadémie programu.

Ponuka kurzov je aktualizovaná na webe našej Cisco akadémie https://netacad.uniza.sk/kurzy-a-skolenia)

 

Kurzy od Linux Professional Institute poskytované cez prostredie Cisco Networking Academy. Ide o kurzy NDG Linux Essentials, NDG Linux I a NDG Linux II.

Kurzy vedú k získaniu certifikácii LPIC a CompTIA. 

 

Katedra sa špecializuje na oblasť komunikačných sietí a v tejto oblasti za dobu svojej existencie uskutočnila množstvo školení pre partnerov zo súkromného sektora. Témy školení sa zameriavali napr. na oblasti:

 • LAN Basics + IP smerovanie  + QoS (Slovak Telecom, SSE, iNGN, CSNK, Siemens,  Globtel, Tesla LH, ŽSR, Siemens Healthineers)
 • Signalizácia vo VoIP (Slovak Telecom, SSE, iNGN, CSNK, Siemens,  Globtel, Tesla LH, ŽSR)
 • TCP/IP programming (Siemens SWH, PSE)
 • a iné (Quality of Service , IP Multicast, MPLS, CCNP Routing, Cisco technology overview, Siete budúcich Generácii (NGN) , VoIP, Smerovanie a prepínanie v TCP/IP sieťach)

V prípade záujmu a návrhu riešenia kontaktuje vedúceho katedry.

 

V príprave, v prípade záujmu a návrhu riešenia kontaktuje vedúceho katedry.

 

V príprave, v prípade záujmu a návrhu riešenia kontaktuje vedúceho katedry.

 

Kurzy oficiálnych vzdelávacích programov odpovedajú aktuálnym certifikačným track-om, získané vedomosti je možné potvrdiť získaním priemyselných certifikátov v našom oficiálnom certifikačnom Pearson Vue centre. Naše centrum je otvorené prevažne v piatky.

 

Vysokoškolské predmety vyučované na KIS

Učitelia KIS sa podieľajú na vyučovaní študentov FRI UNIZA v predmetoch prevažne zameraných na sieťové technológie, sieťovú bezpečnosť. Zabezpečujeme však aj predmety zamerané na analýzu dát, modelovanie či grafiku. Predmety sú ponúkané vo viacerých študijných programoch bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa. Portfólio predmetov sa pohybuje od teoretických predmetov na jednej strane (Teória oznamovania) až po prakticky orientované kurzy na strane druhej (Počítačové siete, Projektovanie sietí, Bezpečnosť IS).

Teoretické kurzy poskytujú prehľad o matematickej teórii komunikácie a sú, samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou komplexného sieťového vzdelávania a znalostí. 

V oblasti praktickej sieťariny katedra poskytuje širší počet predmetov a kurzov. Tieto praktické kurzy zahŕňajú oblasť podnikových sietí (enterprise networks), sietí poskytovateľov služieb (service provider), bezpečnosti sietí, sieťových operačných systémov, či správy sieťových služieb (Linux / Windows), ale aj objavujúcu sa automatizáciu sietí, programovanie sietí a cloud computing (CC a SDN). Rozsah vedomostí a obsahy týchto predmetov sú založené na vzdelávacích programoch popredných výrobcov, ako je Cisco Networking Academy Program, Juniper Networks Academic Alliance (JNAA), program Fortinet Network Security Academy (FNSA), Mikrotik alebo dokonca úplne nové témy ako cloud computing (CC) či pokročilé monitorovanie siete prvkami FlowMon. 

Bližšie informácie o predmetoch cez výber zo zoznamu:

Záverečné práce

Katedra vedie každoročne niekoľko desiatok bakalárskych a diplomových prác z rôznych oblastí. Bližšie informácie o záverečných prácach je možné dohľadať na portáli crzp.sk alebo cez výber zo zoznamu:

Uplatnenie v praxi

– Kde môžeš pokračovať –

 

Absolventi študijných programov fakulty, avšak najmä tých so zameraním na siete, bežne nachádzajú prácu v širšom regióne krajín V4 (Praha, Brno, Ostrava, Krakov, Bratislava, Žilina, Košice a pod.), ale samozrejme aj ďalej. Ohľadom pozícií ide o pozície DevOps inžinierov, sieťových administrátorov, sieťových špecialistov, konzultačných inžinierov, ale samozrejme aj programátorov a testerov softvéru.

Ide o spoločnosti ako napríklad:

Cisco, Fortinet, Davinci software, Scheidt & Bachmann, Eset, T-Systems, Orange Business Services, Slovanet, Siemens Healthineers, Asseco Central Europe, Nokia, Západoslovenská energetika, Stredoslovenská distribučná, ReFoMa, EMTest, Accenture, Siemens Mobility, CellQoS, CNC, First Data, Pantheon, AutoCont a podobne.