[VaCT] Virtualizačné a cloudové technológie

BCKIS

[VaCT] Virtualizačné a cloudové technológie

Výsledky vzdelávania:

Po úspešnom absolvovaní predmetu študent rozumie konceptu virtualizácie operačného systému a aplikácií, cloudovým technológiám a ich riešeniam. Študent vie popísať jednotlivé komponenty virtualizácie a funkcie cloudového riešenia.​

Prednášky:

  • LXC/LXD​
  • Docker/Kubernetes​
  • Automatizácia a automatizačné jazyky – Ansible/Puppet/Chef/Juju/Salt​
  • Konvergovaná infraštruktúra a základy cloudu​
  • Základné riešenie Cloudu, referenčné architektúry, architektúra cloudového riešenia​
  • Problematika sietí v prostredí cloudu​
  • Orchestrácia v Cloud prostredí​
  • Systém OpenStack a jeho kľúčové technológie​

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BH125Názov predmetu: virtualizačné a cloudové technológie (VaCT)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
V priebežnom hodnotení je možné získať 50 bodov.
Záverečné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie predmetu sa vykonáva na skúške, kde je študent hodnotený na základe vypracovania testu a následnej ústnej odpovede na otázky skúšajúceho z problematiky, ktorá bola spomínaná v teste. Body z priebežného a záverečného hodnotenia sa sčítajú a tento súčet určuje výsledok skúšky.


Výsledné hodnotenie:
100 – 93 A
92 – 85 B
84 – 77 C
75 – 69 D
68 – 61 E
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 30.5 bodov
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent rozumie konceptu virtualizácie operačného systému a aplikácií, cloudovým technológiám a ich riešeniam. Študent vie popísať jednotlivé komponenty virtualizácie a funkcie cloudového riešenia.
Stručná osnova predmetu:
- LXC/LXD
- Docker/Kubernetes
- Automatizácia a automatizačné jazyky - Ansible/Puppet/Chef/Juju/Salt
- Konvergovaná infraštruktúra a základy cloudu
- Základné riešenie Cloudu, referenčné architektúry, architektúra cloudového riešenia
- Problematika sietí v prostredí cloudu
- Orchestrácia v Cloud prostredí
- Systém OpenStack a jeho kľúčové technológie

Laboratórne cvičenia: Praktické precvičovanie vyššie uvedených tém.
Odporúčaná literatúra:
Ivanov, K.: Containerization with LXC, Packt publishing, 2017, ISBN: 978-1785888946
Hochstein, L.: Ansible: Up & Running, O'Reilly Media; 1 edition 2015, ISBN: 978-1491915325
Matthias, K.: Docker: Up & Running, O'Reilly Media; 1 edition 2015, ISBN: 978-1491917572
Bahga, A., Madisetti, V. Cloud Computing: A Hands-On Approach, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition, 2013, ISBN 978-1494435141
Erl, T., Puttini, R., Mahmood, Z. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Prentice Hall; 1 edition, 2013, ISBN 978-0133387520
Selvaraj, V. K.: OpenStack Bootcamp, Packt publishing, 2017, ISBN: 978-1788298780
A. T. Velte: Cloud Computing: Praktický Průvodce, Cpress 2011, ISBN: 978-8025133330
Materiály AWS academy
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0%0%0%0%0%0%
Vyučujúci:
Prednášky:
prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.

Cvičenia:
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Ing. Martin Kontšek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.2.2021 16:08:18
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274866&lng=sk