[SK] Predmety, ktoré sa vyučujú v bakalárskom štúdiu (1. stupeň)

[Prax] Prax BC

Výsledky vzdelávania: Študent po absolvovaní praxe je schopný:- prijímať úlohy zamestnávateľa,- riešiť čiastkové zadania pod dohľadom zamestnancov zamestnávateľa,- adaptovať sa na prostredie zamestnávateľa,- rešpektovať pokyny, pravidlá a predpisy...

Prečítajte si viac

[AJBc.] Anglický jazyk bc.

Výsledky vzdelávania: Študenti sú pripravení ďalej rozvíjať jazykové schopnosti s prihliadnutím na budúcu prax. Majú rozšírenú všeobecnú slovnú zásobu, osvojenú odbornú terminológiu, parafrázovanie, rozvíjanie schopnosti text analyzovať, sumarizovať, vyjadriť svoj...

Prečítajte si viac

[VAMZ] Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent:• Získa prehľad o princípoch vývoja aplikácií pre mobilné zariadenia ako sú PDA, smartphone, tablet.• Naučí sa pracovať s rôznymi platformami mobilných zariadení a rôznych nástrojov pre vývoj.• Spozná špecifická...

Prečítajte si viac

[SI] Softvérové inžinierstvo

Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získa znalosti z problematiky tvorby rozsiahlych softvérových systémov, UML.Porozumie procesom, metódam a nástrojom tvorby stredných a rozsiahlych softvérových systémov, oboznámi sa s procesmi objektovo -...

Prečítajte si viac

[IV] Internet vecí

Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu poslucháč rozumie základným princípom na ktorých je postavený svet internetu vecí.Poslucháč je schopný vybrať vhodné technické prostriedky (platformu, senzory, akčné členy) a použiť ich v svojej aplikácii. Získané...

Prečítajte si viac

[PP] Podnikanie

Výsledky vzdelávania: Absolvovaním procesu vzdelávania v predmete študent:- pozná podmienky pre založenie a vznik jednotlivých foriem podnikania,- rozumie princípom kreovania a rozvoja podnikateľského nápadu,- vie tieto princípy a postupy aplikovať pri rozvoji...

Prečítajte si viac

[ATG] Algoritmická teória grafov

Výsledky vzdelávania: Štúdiom predmetu študent získa základné poznatky z algoritmickej teórie grafov, ktoré mu umožňujú ich použitie pri riešení technických úloh v inžinierskej praxi.Po absolvovaní predmetu študent:- pozná základné štruktúry teórie grafov,- pozná...

Prečítajte si viac