[Prax] Prax BC

BCKIS

[Prax] Prax BC

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní praxe je schopný:
– prijímať úlohy zamestnávateľa,
– riešiť čiastkové zadania pod dohľadom zamestnancov zamestnávateľa,
– adaptovať sa na prostredie zamestnávateľa,
– rešpektovať pokyny, pravidlá a predpisy pracoviska.

Vyučujúci z katedry:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BP1I3Názov predmetu: prax (Prax)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 0 - 0 - 0 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Študent informuje garanta, alebo ním povereného pracovníka o nástupe na prax a o jej ukončení, spravidla elektronickou poštou. Rovnako informuje o prípadných problémoch a úspechoch, ktoré sprevádzali prax.
Záverečné hodnotenie:
Zamestnávateľ ohodnotí prax, krátkou správou a potvrdením o absolvovaní praxe, kde prácu študenta ocení bodmi, za ktoré sa mu zapíše známka nasledovne:
A 93 – 100 bodov
B 85 – 92 bodov
C 77– 84 bodov
D 69 – 76 bodov
E 61 – 68 bodov
Známku zapíše garant alebo ním poverený pracovník fakulty.
Minimálny počet bodov pre prihlásenie na skúšku nie je zadaný
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní praxe je schopný:
- prijímať úlohy zamestnávateľa,
- riešiť čiastkové zadania pod dohľadom zamestnancov zamestnávateľa,
- adaptovať sa na prostredie zamestnávateľa,
- rešpektovať pokyny, pravidlá a predpisy pracoviska.
Stručná osnova predmetu:
Získanie praktických skúseností z reálnej praxe v oblasti súvisiacej so študovaným odborom.
Odporúčaná literatúra:
Podľa pokynov zamestnávateľa.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Prax sa vykonáva vo firmách alebo v inštitúciach, ktoré sprostredkovala fakulta alebo, ktoré si zabezpečil študent individuálne. Prax pre študentov sa organizuje aj na pracoviskách fakulty.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 490
ABCDEFX
80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%20.00%
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 15.10.2019 14:34:28
Schválil: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274872&lng=sk