[PP] Podnikanie

BCKIS

[PP] Podnikanie

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním procesu vzdelávania v predmete študent:
– pozná podmienky pre založenie a vznik jednotlivých foriem podnikania,
– rozumie princípom kreovania a rozvoja podnikateľského nápadu,
– vie tieto princípy a postupy aplikovať pri rozvoji vlastného podnikateľského nápadu,
– ovláda personálne, technické, finančné a informačné zdroje pre podnikanie.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BM133Názov predmetu: podnikanie (PP)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 2 - 0 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie zadaných úloh max 10 b. Vypracovanie projektu založenia podnikania vrátane jeho obhajoby max 40 b. Celkom max 50 b. Konkretizácia jednotlivých úloh (téma projektu, jeho osnova, témy zadaní...) spolu s termínmi je uvedená na e-vzdelávaní.
Záverečné hodnotenie:
Skúška je písomná. Písomná časť pozostáva z uzavretých aj otvorených otázok. Skúška: min. 30 b. – max. 50 b. Študent môže celkovo získať maximálne 100 bodov – 50 bodov z cvičení a 50 bodov zo skúšky.
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 31.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním procesu vzdelávania v predmete študent:
- pozná podmienky pre založenie a vznik jednotlivých foriem podnikania,
- rozumie princípom kreovania a rozvoja podnikateľského nápadu,
- vie tieto princípy a postupy aplikovať pri rozvoji vlastného podnikateľského nápadu,
- ovláda personálne, technické, finančné a informačné zdroje pre podnikanie.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: 1. Úvod do podnikania a formy podnikania. 2. Kreovanie podnikateľského nápadu, matchmaking. 3. Analýza konkurencie a trhu 4. Segmentácia a persóny 5. Validácia podnikateľského nápadu. 6. Rozhodovanie o forme podnikania (živnosť, obchodná spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, startup). 7. Personálne, technické, finančné a informačné zdroje pre podnikanie 8. Zakladateľský rozpočet a cash flow. 9. Podnikateľský plán, biznis modelovanie. 10. Design Sprint, branding a marketing 11. Cenotvorba, predaj, zdaňovanie príjmov 12. Ochrana duševného vlastníctva 13. Výsledok podnikania - zisk alebo strata. Riziká podnikania.
Cvičenia: Vypracovanie projektu založenia podnikania s rozpracovaným podnikateľským nápadom. Praktické precvičenie tém prebraných na prednáškach.
Odporúčaná literatúra:
Papula, J. (2015) Podnikanie a podnikateľské myslenie I. Wolters Kluwer
Fried, J., Hansson, D. (2020) Reštart, vyd. Aktuell
Majdúchová,H. (2018) Podnikové hospodárstvo. Wolters Kluwer
Blank, S. (2006). The four steps to the epiphany. 1st ed. [Pescadero]: [KetS Ranch].
Blank, S., Dorf, B.(2012).The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company. [Pescadero]: [KetS Ranch].
Cooper, B. and Vlaskovits, P. (2010). The entrepreneur´s guide to customer development. [S.l.]: Cooper-Vlaskovits.
Plattner, H., Meinel, C. and Weinberg, U. (2009). Design thinking. 1st ed. Munchen: miWirtschaftsbuch, FinanzBuch.
Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Willey and Sons.
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., v platnom znení
Zákon č. 595/2003 Z.Z. o daniach z príjmov,v platnom znení
Autorský zákon č. 185/2015 Z.z.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0%0%0%0%0%0%
Vyučujúci:
P: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD., doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD., Ing. Eva Malichová, PhD.
C: doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD., Ing. Eva Malichová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 22.1.2021 12:16:30
Schválil: doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274869&lng=sk