[VAMZ] Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

BCKIS

[VAMZ] Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent:
• Získa prehľad o princípoch vývoja aplikácií pre mobilné zariadenia ako sú PDA, smartphone, tablet.
• Naučí sa pracovať s rôznymi platformami mobilných zariadení a rôznych nástrojov pre vývoj.
• Spozná špecifická návrhu aplikácií pre mobilné zariadenia (ergonómia používateľského prostredia, obmedzenia pri využívaní internetového pripojenia, zohľadňovanie výpočtovej náročnosti vzhľadom na úsporu energie akumulátora, životný cyklus programu, licencie, použitie vhodných knižníc a pod.).
• Bude vedieť aplikovať získané teoretické znalosti pri praktickom návrhu a implementácii aplikácií v jazyku Java v prostredí OS Android.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BI154Názov predmetu: vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia (VAMZ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
5BI138 Informatika 2 (INF2)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Krátke testy na cvičeniach – 30 bodov do záverečného hodnotenia.
Obhajoba semestrálneho projektu – 70 bodov do záverečného hodnotenia

Záverečné hodnotenie:
Pre udelenie známky je potrebné získať aspoň 20 bodov z testov a 41 bodov zo semestrálnej práce.


Minimálny počet bodov pre prihlásenie na skúšku nie je zadaný
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent:
• Získa prehľad o princípoch vývoja aplikácií pre mobilné zariadenia ako sú PDA, smartphone, tablet.
• Naučí sa pracovať s rôznymi platformami mobilných zariadení a rôznych nástrojov pre vývoj.
• Spozná špecifická návrhu aplikácií pre mobilné zariadenia (ergonómia používateľského prostredia, obmedzenia pri využívaní internetového pripojenia, zohľadňovanie výpočtovej náročnosti vzhľadom na úsporu energie akumulátora, životný cyklus programu, licencie, použitie vhodných knižníc a pod.).
• Bude vedieť aplikovať získané teoretické znalosti pri praktickom návrhu a implementácii aplikácií v jazyku Java v prostredí OS Android.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do vývoja mobilných aplikácií. Špecifiká vývoja mobilných aplikácií.
2. Prehľad mobilných platforiem, základné rozdiely a porovnanie.
3. Vývojové prostredia, projekty, preklad, ladenie, nasadenie aplikácií, emulátory.
4. Základné princípy operačného systému Android, systém oprávnení.
5. Aktivity (životný cyklus, spúšťanie, prenos dát medzi aktivitami).
6. Tvorba používateľského rozhrania, návrh vzhľadom na rozlíšenie a rotáciu obrazovky, fragmenty, widgety.
7. Služby, poskytovatelia obsahu, prijímanie a spracovanie udalostí.
8. Práca so dátovým úložiskom (súborový systém, databáza), konfigurácia aplikácie.
9. Sprava zdrojov (reťazce, obrázky, ...), lokalizácia aplikácie.
10. Grafika a animácie, práca s OpenGL.
11. Práca s procesmi a vláknami.
12. Obsluha telefónneho prístroja.
13. Práca s hardvérom zariadení (kamery, GPS, senzory).
14. Sieťová komunikácia.
15. Finalizácia a nasadenie aplikácie do Google Play.
Odporúčaná literatúra:
Materiály k predmetu uverejnené na http://vzdelavanie.uniza.sk/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8
ABCDEFX
0.00% 0.00%50.00% 0.00%12.50%37.50%
Vyučujúci:
Prednášky: doc.Ing.Emil Kršák, PhD.
Ing. Patrik Hrkút,PhD.
Cvičenia: doc.Ing.Emil Kršák, PhD.
Ing. Patrik Hrkút,PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.9.2019 09:58:00
Schválil: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274871&lng=sk