[AJBc.] Anglický jazyk bc.

BCKIS

[AJBc.] Anglický jazyk bc.

Výsledky vzdelávania:

Študenti sú pripravení ďalej rozvíjať jazykové schopnosti s prihliadnutím na budúcu prax. Majú rozšírenú všeobecnú slovnú zásobu, osvojenú odbornú terminológiu, parafrázovanie, rozvíjanie schopnosti text analyzovať, sumarizovať, vyjadriť svoj názor a diskutovať na danú tému. Sú pripravení prezentovať odbornú tému a pokračovať v rozširovaní vedomostí v cudzom jazyku potrebných pre budúcu prax aj v ďalšom stupni štúdia.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BL140Názov predmetu: anglický jazyk bc. (AJBc.)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 0 - 0 - 0 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 3.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
JA1, JA2, JA3, JA4
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:
písomný test a ústna skúška, úspešnosť: minimálne 61%
Minimálny počet bodov pre prihlásenie na skúšku nie je zadaný
Výsledky vzdelávania:
Študenti sú pripravení ďalej rozvíjať jazykové schopnosti s prihliadnutím na budúcu prax. Majú rozšírenú všeobecnú slovnú zásobu, osvojenú odbornú terminológiu, parafrázovanie, rozvíjanie schopnosti text analyzovať, sumarizovať, vyjadriť svoj názor a diskutovať na danú tému. Sú pripravení prezentovať odbornú tému a pokračovať v rozširovaní vedomostí v cudzom jazyku potrebných pre budúcu prax aj v ďalšom stupni štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Topics 1-15

The University of Žilina.
Presentations.
Introduction to ICT. History of ICT.
ICT today and in the future. Smartphones. New technologies.
Hardware - input devices
Hardware - output devices
Hardware - storage devices.
Cloud computing.
Software.
Operating systems.
Word. Word processing. Desktop publishing.
Excel. Spreadsheets. Databases basics.
Web and web pages.
Internet
Networks
Programming languages
Odporúčaná literatúra:
online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ
Long, P., Lawrey, S., Ellis, V.: Cambridge International AS and A Level IT: Coursebook with CD-ROM. Cambridge University Press, 2016. 334 s. ISBN: 9781107577244.
Murphy,R.: English Grammar in Use 4th Edition. Cambridge University Press, 2012. 380s. ISBN 9780521189064.


Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28
ABCDEFX
39.29%14.29%10.71%17.86%10.71% 7.14%
Vyučujúci:
Mgr. Jana Lopušanová
Mgr. Jana Malchová
Mgr. Lucie Němečková
Dátum poslednej zmeny: 24.7.2019 10:12:22
Schválil: Mgr. Lucie Němečková
Plná osnova:
The University of Žilina. Education at the University of Žilina.
Presentations. Making a good presentation. Top Ten Delivery Tips. Speech Organisation. Using Visual Aids. Describing Charts and Graphs.
Introduction to ICT. History of ICT. First computers. Famous people: Alan Turing, Ada Lovelace, Bill Gates. Enigma. Basic mathematics and physics.
ICT today and in the future. Smartphones. New technologies. E-business, online shopping, banking. Social networking. Data mining. Artificial intelligence. Robotics. Virtual reality.
Hardware - input devices. Keyboard, mouse. Video and audio input devices. New input devices.
Hardware - output devices. Screens, monitors. Printing and scanning devices. New output devices.
Hardware - storage devices. Computer memory. HDD+SSD. Magnetic storage. Optical storage. New devices.
Cloud computing. Cloud - uses, advantages and disadvantages, etc.
Software. Types of software. Application software.
Operating systems. Types of interface - CLI, GUI... OS for computers. OS for mobiles.
Word. Word processing introduction. Basic functions and features + their description. Advantages and disadvantages.
Excel. Spreadsheets and worksheets introduction. Basic functions, features and formulae + their description. Databases basics.
Web and web pages. Web basics. Web page features. Describing a web page. Programming a web page - basic introduction.
Internet. Protocols. Netiquette. Internet safety. Email.
Networks. Networks basics - protocols, types, layers. Problem solving.
Programming languages. Programming structure and steps. High, low level PL. Java.


ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274874&lng=sk