[IV] Internet vecí

BCKIS

[IV] Internet vecí

Výsledky vzdelávania:

Po úspešnom absolvovaní predmetu poslucháč rozumie základným princípom na ktorých je postavený svet internetu vecí.
Poslucháč je schopný vybrať vhodné technické prostriedky (platformu, senzory, akčné členy) a použiť ich v svojej aplikácii. Získané dáta vie predpracovať a následne poslať, uložiť a prezerať vo vybranej cloudovej službe.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5UI128Názov predmetu: internet vecí (IV)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Podmienkou pre úspešné absolvovanie cvičení k predmetu je systematická práca na cvičeniach posudzovaná splnením nasledujúcich kritérií:
- Úspešná implementácia vybranej aplikácie internetu vecí – max. 50 bodov
- Aktivita na cvičeniach (napr. vyriešenie špecifických úloh) – max. 10 bodov

Záverečné hodnotenie:
Za skúšku je možné získať maximálne 40 bodov. Podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je získanie celkovo minimálne 61 zo 100 bodov za prácu v semestri a vykonanie skúšky z predmetu. Skúška je písomná, úlohy budú zamerané tak na praktické riešenie príkladov ako aj na preukázanie teoretických vedomostí.

Výsledné hodnotenie predmetu:
100 - 92 A
91 - 84 B
83 - 76 C
75 - 68 D
67 - 61 E

Minimálny počet bodov pre prihlásenie na skúšku nie je zadaný
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu poslucháč rozumie základným princípom na ktorých je postavený svet internetu vecí.
Poslucháč je schopný vybrať vhodné technické prostriedky (platformu, senzory, akčné členy) a použiť ich v svojej aplikácii. Získané dáta vie predpracovať a následne poslať, uložiť a prezerať vo vybranej cloudovej službe.
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: 1. Úvod do sveta internetu vecí. 2. Základné pojmy. 3. Prehľad platforiem pre internet vecí - Arduino. 4. Prehľad platforiem pre internet vecí – Raspberry Pi. 5. Senzorický subsystém. 6. Možnosti ovládania akčných členov. 7. Komunikačný subsystém. 8. Možnosti ukladania a spracovania nameraných dát. 9. Ochrana súkromia a bezpečnosť v aplikáciách internetu vecí. 10. Zdroje napájania aplikácií internetu vecí. 11. Vybrané aplikácie internetu vecí (Smart city). 12. Vybrané aplikácie internetu vecí (Inteligentné budovy). 13. Vybrané aplikácie internetu vecí (Priemysel 4.0).
Cvičenia: 1. Zoznámenie sa prácou v IT Science laboratóriu . 2. Základné elektrotechnické zručnosti (meranie vybraných veličín, identifikácia jednotlivých elektronických komponentov). 3. Arduino. 4. Raspberry Pi. 5. Snímanie vybranej fyzikálnej veličiny na platforme Arduino. 6. Snímanie vybranej fyzikálnej veličiny na platforme Raspberry Pi. 7. Ovládanie vybraných akčných členov. 8. Komunikácia a posielanie dát. 9. – 13. Práca na semestrálnej práci.
Odporúčaná literatúra:
Antoni Ľubomír, Ševčík Peter, Zolotová Iveta, Papcun Peter, Vaščák Ján, Biňas Miroslav, Kanócz Tomáš, Porubän Jaroslav, Tomášek Martin, Lakatoš Dominik, Skalka Ján, Balogh Zoltán, Švec Peter, Galčík František, Opiela Miroslav, Pisarčík Peter, Jakab František, Šveda Dušan: Internet vecí a jeho aplikácie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2020, ISBN 978-80-8152-911-5, dostupné online: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pf/internet-veci-a-jeho-aplikacie.pdf
Jordi Salazar, Santiago Silvestre: Internet vecí, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 2017, ISBN 978-80-01-06235-7
Juraj Vaculík: Od telemetrie k internetu vecí I (Veci, siete, dáta, uloženie), EDIS, 2019, ISBN 978-80-55-41521-5
Juraj Vaculík: Od telemetrie k internetu vecí II (Dátová analytika, umelá inteligencia, bezpečnosť a digitálna ekonomika), EDIS, 2019, ISBN 978-80-55-41522-2
Eben Upton, Gareth Halfacree: Raspberry Pi (Uživatelská příručka), Computer Press, 2016, ISBN 978-80-25-14819-8


Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 18
ABCDEFX
50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%50.00%
Vyučujúci:
Prednášky: doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.
Cvičenia: doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 9.2.2021 00:44:01
Schválil: doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274865&lng=sk