[SI] Softvérové inžinierstvo

BCKIS

[SI] Softvérové inžinierstvo

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu študent získa znalosti z problematiky tvorby rozsiahlych softvérových systémov, UML.
Porozumie procesom, metódam a nástrojom tvorby stredných a rozsiahlych softvérových systémov, oboznámi sa s procesmi objektovo – orientovanej analýzy a návrhu, a osvojí si používanie jazyka UML pri vývoji softvéru s využitím CASE nástrojov.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5US103Názov predmetu: softvérové inžinierstvo (SI)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Informatika 1, 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Predmet je ukončený záverečnou skúškou.
Na pripustenie ku skúške je potrebné získať dostatočný počet bodov počas semestra (semestrálny projekt)

Priebežné hodnotenie: 50%

Záverečné hodnotenie:
skúška (písomná ) – 40%
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 30.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa znalosti z problematiky tvorby rozsiahlych softvérových systémov, UML.
Porozumie procesom, metódam a nástrojom tvorby stredných a rozsiahlych softvérových systémov, oboznámi sa s procesmi objektovo - orientovanej analýzy a návrhu, a osvojí si používanie jazyka UML pri vývoji softvéru s využitím CASE nástrojov.

Stručná osnova predmetu:
1. UML stručne. Pre informatikov zopakovanie (overenie) vedomostí z predmetu Softvérové modelovanie a
pre manažérov úvod do problematiky UML.
2. Úvod do softvérového inžinierstva. Čo to vlastne je SI? Vysvetlenie základných pojmov, životný cyklus
projektu a priblíženie prvej metodiky – RUP. 3. Biznis modelovanie. Analýza domény a špecifikácia požiadaviek, všeobecný model analýzy požiadaviek,
RUP biznis modelovanie a metódy, ktoré odporúčajú.
4. Špecifikácia požiadaviek I, UC diagram. Spôsoby delenia požiadaviek a ich možné formy špecifikácie.
5. Špecifikácia požiadaviek II, scenáre. Podrobnejší pohľad na špecifikáciu požiadaviek prostredníctvom
scenárov a metódy súvisiac s procesom správy požiadaviek.
6. Analýza I. Základné pojmy a metódy analýzy.
7. Analýza II. Analýza balíčkov, realizácia prípadov použitia.8. Návrh. Rozdiely medzi analýzou a návrhom, architektonický návrh, návrhová trieda.
9. Implementácia, nasadenie. Implementáciou a nasadenie softvérového systému.
10. Agilné metodiky I. Spoločné vlastnosti agilných metód.
11. Agilné metodiky II. Konkrétne príklady: Extrémne programovanie, SCRUM, Test Driven Development
12. Testovanie. Čo je to vlastne chyba? Čo a ako je možné a potrebné testovať, správa testov, ..
Odporúčaná literatúra:
Kršák, Závodný: IT projekty a ich manažment, 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2018, ISBN 978-80-554-1425-6SCHMULLER, Joseph: Myslíme v jazyku UML. Grada Praha, 2001, ISBN 80-247-0029-8
Tavač V., Kršák, Tavač M.: Architektúry distribuovaných informačných systémov dispečerského riadenia, 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita - [Fakulta riadenia a informatiky], 2009, ISBN 978-80-554-0118-8
SCHMULLER, Joseph: Myslíme v jazyku UML. Grada Praha, 2001, ISBN 80-247-0029-8
PAGE-JONES, Meiler: Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Grada Praha, 2001, ISBN 80-247-0210-X
FOWLER Martin, SCOTT Kendall, UML distilled, Third Edition
GEORGE, BATRA, VALACICH, HOFFER: Object oriented systems analysis and design, Paerson Prentice Hall 2004, ISBN 0-13-113326-8
Beck Kent : Extrémní programování, Grada 2002, ISBN 80-247-0300-9
Polák, Merunka, Carda: Umění systémového návrhu, Grada 2003, ISBN 80-247-0424-2
Merunka, Pergl, Pícka: Objektově orientovaná tvorba softwaru, CZU 2004, ISBN 80-213-1159-2
Jacobson, Ivar : Object-oriented software Engineering, Addison-Wesley 1994, ISBN 0-201–54435-0
Jacobson, Booch, Rumbaugh: The Unified Software Development Process, Addison-Wesleym ISBN 0-20-157169-2
Arlow, Neustadt : UML a unifikovaný proces vývoje aplikacií, Computer press 2003, ISBN 80-72226-947-X
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 503
ABCDEFX
3.98%11.53%26.64%31.01%20.48% 6.36%
Vyučujúci:
Prednášky:
doc. Ing. Ján Janech, PhD.
Ing. Ján Ružbarský, PhD.
Ing. Marek Tavač, PhD.
Cvičenia:
Ing. Ján Ružbarský, PhD.
Ing. Marek Tavač, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.2.2021 07:56:04
Schválil: doc. Ing. Ján Janech, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274867&lng=sk