[PSA] Python v sieťových aplikáciách

BCKIS

[PSA] Python v sieťových aplikáciách

Výsledky vzdelávania:

Študent sa v predmete oboznámi s algoritmami, údajovými štruktúrami a programovacími​ technikami, ktoré sú využívané pri tvorbe aplikácií v prostredí počítačových sietí.

Stručná charakteristika predmetu:

 • Základy jazyka Python ​
 • Premenné, funkcie, cykly, polia, zoznamy, triedenie​
 • Knižnice, balíčky a ich používanie, výnimky, objekty​
 • Práca so súbormi, regulárne výrazy​
 • Sokety, klient/server aplikácie​
 • IPv6, DNS​
 • HTTP aplikácie​
 • E-mail, FTP, RSS​
 • REST API​
 • Interakcia so sieťovými prvkami​
 • Monitoring a sieťová bezpečnosť​

Vyučujúci z katedry:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BI161Názov predmetu: python v sieťových aplikáciách (PSA)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Podmienkou pre úspešné absolvovanie cvičení je aktívna účasť na cvičeniach počas celého semestra. V priebežnom hodnotení je možné získať 20 bodov vypracovaním úloh zadaných na cvičeniach.
Záverečné hodnotenie:
Na skúške je možné získať 80 bodov vypracovaním praktickej časti (vytvorenie programu s požadovaným správaním). Body z priebežného a záverečného hodnotenia sa sčítajú a tento súčet určuje výsledok skúšky.

Hodnotenie predmetu:
100 - 93 A
92 - 85 B
84 - 77 C
76 - 69 D
68 - 61 E
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 13.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent sa v predmete oboznámi s algoritmami, údajovými štruktúrami a programovacími technikami, ktoré sú využívané pri tvorbe aplikácií v prostredí počítačových sietí. Študent bude po absolvovaní predmetu vedieť aplikovať vhodné algoritmy a údajové štruktúry pre dosiahnutie požadovaného správania sa aplikácie.
Stručná osnova predmetu:
- Základy jazyka Python (premenné, funkcie, cykly)
- Základy jazyka Python (polia, zoznamy, triedenie)
- Knižnice, balíčky a ich používanie, výnimky, objekty
- Práca so súbormi, regulárne výrazy
- Sokety, klient/server aplikácie
- IPv6, DNS
- HTTP aplikácie
- E-mail, FTP, RSS
- REST API
- Interakcia so sieťovými prvkami
- Monitoring a sieťová bezpečnosť
Cvičenia:
Cvičenia budú venované praktickým implementačným zadaniam a konzultáciám k preberanej téme.
Odporúčaná literatúra:
- M. Lutz, D. Ascher: Learning Python, O’Reily, ISBN-13: 978-0596002817
- D. Beazley, B. K. Jones: Python Cookbook, O’Reily, ISBN-13: 978-1449340377
- M. O. F. Sarker, S. Washington: Learning Python Network Programming, Packt, ISBN-13: 978-1784396008
- M. O. F. Sarker: Python Network Programming Cookbook, Packt, ISBN-13: 978-1849513463
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2
ABCDEFX
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%100.00%
Vyučujúci:
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Ing. Martin Kontšek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19.1.2021 11:42:14
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274632&lng=sk