[PIKS] Princípy IKS

BCKIS

[PIKS] Princípy IKS

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu bude rozumieť najrozšírenejším komunikačným technológiám a činnosti internetu. Predmet je založený na kurze CCNA1 Cisco Netacad programu.

Študent bude:
– vedieť popísať princípy, na ktorých je založený internet
– poznať architektúru TCP/IP sietí so schopnosťou popísať činnosť siete z pohľadu vrstiev architektúry, ako aj činnosti jednotlivých protokolov a zariadení
– vedieť vytvoriť a zabezpečiť jednoduchú sieť typu Ethernet
– vedieť vypracovať plán IP adresovania, nakonfigurovať jednoduché sieťové zariadenia a overiť ich činnosť
– poznať základné mechanizmy zabezpečenia komunikácie v počítačových sieťach.

Na predmet nadzväzujú predmety Počítačové siete 1 a Počítačové siete 2.

Prednášky PIKS do roku 2020 – Netacad CCNA v.6

PrednáškyCvičenia
1. prednáška – Objavujeme siete
2. prednáška – Sieťové modely a štandardizačné organizácie
3. prednáška – Fyzická a linková vrstva
4. prednáška – Ethernet
5. prednáška – Sieťová vrstva
6. prednáška – Adresovanie v IPv4 sieťach
7. prednáška – Subsieťovanie v IPv4 sieťach
8. prednáška – Adresovanie v IPv6 sieťach
9. prednáška – Transportná vrstva
10. prednáška – Aplikačná vrstva
11. prednáška – Dizajn, bezpečnosť a príkazy na overenie funkčností menších sietí
1. cvičenie
2. cvičenie
3. cvičenie
4. cvičenie
5. cvičenie
6. cvičenie
7. cvičenie
8. cvičenie
9. cvičenie
10. cvičenie
11. cvičenie
12. cvičenie

Vyučujúci z katedry:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BN110Názov predmetu: princípy IKS (PIKS)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Predmet bude uznaný študentom, ktorí úspešne absolvovali kurz CCNA1 Introduction to Networks na strednej škole vo verzii 6 alebo 5, hodnotení sú podľa výsledku preskúšania, ktoré sa realizuje v dohodnutom termíne najneskôr prvý týždeň semestra. Pokračovateľom na povinne voliteľné predmety Počítačové siete 1 a 2 silne odporúčame, aby absolvovali celý predmet.

V priebežnom hodnotení je možné získať 50 bodov. Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť minimálne 30 bodov (60%).
Záverečné hodnotenie:
V záverečnom hodnotení (skúška) je možné získať 50 bodov (25 bodov z teoretického testu a 25 bodov z praktického zadania). Na skúške je potrebné z každej časti (teória, prax) získať minimálne 60%, t.j. 15 bodov. Body z priebežného a záverečného hodnotenia sa sčítajú a tento súčet určuje výsledok skúšky:
<92, 100> bodov A
<84, 92) bodov B
<76, 84) bodov C
<68, 76) bodov D
<60, 68) bodov E
< 0, 60) bodov FX
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 30.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude rozumieť najrozšírenejším komunikačným technológiám a činnosti internetu.

Študent bude:
- vedieť popísať princípy, na ktorých je založený internet
- poznať architektúru TCP/IP sietí so schopnosťou popísať činnosť siete z pohľadu vrstiev architektúry, ako aj činnosti jednotlivých protokolov a zariadení
- vedieť vytvoriť a zabezpečiť jednoduchú sieť typu Ethernet
- vedieť vypracovať plán IP adresovania, nakonfigurovať jednoduché sieťové zariadenia a overiť ich činnosť
- poznať základné mechanizmy zabezpečenia komunikácie v počítačových sieťach.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
-------------------------
- Úvod do počítačových sietí. Vývoj a úloha sietí. Čo je internet - štruktúra, prístup a jadro. Vrstvové modely komunikačných sietí ISO OSI a TCP/IP. Vrstvy a ich funkcie. Enkapsulácia. Zariadenia v sieti (koncové a medziľahlé). Adresové systémy. Siete s prepínaním paketov a prepínaním okruhov. Štandardizácia v sieťach.

- Pevné a bezdrôtové LAN siete. Metalické a optické médiá používané v LAN sieťach. Topológie sietí (zbernica, hviezda, kruh). Riadenie prístupu k médiu, technológia Ethernet a súvisiace adresovanie. Zariadenia technológie Ethernet a ich činnosť (prepínač, most, opakovač, rozbočovač). Technológia WiFi. Zabezpečenie.

- Základy IP sietí. Princípy komunikácie v IP sieťach. Adresovanie a subsieťovanie. Protokoly IPv4, IPv6, ICMPv4 a ICMPv6. Smerovač. Smerovanie –účel a princíp smerovacích protokolov a budovanie smerovacej tabuľky. Mapovanie adries L3 na L2 - ARP a ICMPv6 protokol. Prideľovanie adries.

- Transportná vrstva. Služby a protokoly (TCP/UDP). Multiplex, porty, spojovo a nespojovo orientované služby, riadenie toku a zahltenia.

- Aplikačná vrstva a jej komunikačné modely Klient/Server a P2P. Zameranie na aplikačné protokoly DNS, DHCP, HTTP.

- Úvod do bezpečnosti. Úloha a funkcie bezpečnosti. Identifikácia bezpečnostných hrozieb a všeobecných techník pre minimalizovanie hrozieb. Konfigurácia sieťových zariadení pre vyššiu odolnosť voči hrozbám. Záloha a obnova konfiguračných súborov pre sieťové zariadenia.

Cvičenia:
-------------------------
Laboratórne cvičenia budú venované použitiu vedomostí z prednášok a štúdia literatúry na riešenie praktických úloh v laboratóriu (konfigurácia sieťových parametrov a zariadení, konfigurácia a testovanie sieťovej prevádzky, diagnostika, riešenie problémov, atď.).
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra
1. materiály Cisco sieťovej akadémie – Introduction to Networks (CCNA1)
2. Introduction to Networks v6 Companion Guide, Nov 22, 2016, Cisco Press, ISBN-10: 1-58713-360-1, ISBN-13: 978-1-58713-360-2
3. Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7), Jul 14, 2020, Cisco Press, ISBN-10: 0-13-663366-8, ISBN-13: 978-0-13-663366-2
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Prednášky a cvičenia prebiehajú v slovenčine, obidva zdroje v odporúčanej literatúre sú však v anglickom jazyku, preto je potrebná minimálne jeho pasívna znalosť pre čítanie a porozumenie odborného textu. Materiály Cisco sieťovej akadémie je možné poskytnúť aj v nemeckom jazyku, študent ale tento záujem musí oznámiť ešte pred svojim prvým cvičením prvý týždeň semestra. Prezentácie z prednášok, aj zadania úloh na cvičenia sú poskytované v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1195
ABCDEFX
11.97%17.74%25.94%25.02%10.96% 8.37%
Vyučujúci:
Prednášky (Lectures):
Doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Ing. Jozef Papán, PhD.

Cvičenia (Seminars and Laboratory work):
Ing. Ondrej Škvarek, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Jozef Papán, PhD.
Ing. Ivana Brídová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19.1.2021 12:34:55
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274424&lng=sk