[PS2] Počítačové siete 2

BCKIS

[PS2] Počítačové siete 2

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu získa a rozšíri svoje vedomosti o komunikačných sieťach o ďalšie oblasti. Predmet je založený na kurzoch Cisco Netacad, hlvane kurzu CCNA3.

Študent po absolvovaní predmetu bude:
– oboznámený s problematikou návrhu a škálovania komunikačných sietí.
– poznať pokročilejšie smerovacie protokoly a ich základné ladenie
– poznať technológie používané v rozľahlých sieťach typu WAN.
– vedieť aplikovať princípy hierarchického návrhu komunikačných sietí
– vedieť identifikovať a vybrať vhodné riešenia pre internetovú konektivitu
– poznať a vedieť použiť základné monitorovacie techniky
– aplikovať systematický prístup k diagnostike komunikačných problémov na sieti
– vedieť konfigurovať základné sieťové nastavenia na sieťových prvkoch Juniper a Miktorik

Cvičenia predmetu Počítačové siete 2 sú realizovaně na reálnych zariadeniach Cisco v našom laboratóriu RB303 a sú doplnené úlohami v Packet Tracer a v simulátore GNS3..

Predmet nadzväzuje na predmety  Princípy IKS a Počítačové siete 1.

Prednášky a cvičenia – do roku 2020 – Netacad CCNA v.6

PrednáškyCvičenia
1. prednáška – Opakovanie prepínania
2. prednáška – Dynamické smerovanie
3. prednáška – Smerovací protokol EIGRP
4. prednáška – Smerovací protokol OSPF
5. prednáška – Advanced Single Area a Multiarea OSPF
6. prednáška – Úvod do WAN
7. prednáška – Konektivita vzdialených pobočiek
8. prednáška – Kvalita služby v IP sieťach
9. prednáška – Virtualizácia, Cloud Computing, SDN
10. prednáška – Juniper JunOS
11. prednáška – MikroTik
1. cvičenie
2. cvičenie
3. cvičenie
4. cvičenie
5. cvičenie
6. cvičenie
7. cvičenie
8. cvičenie
9. cvičenie
10. cvičenie

Vyučujúci z katedry:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BN104Názov predmetu: počítačové siete 2 (PS2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 4 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Princípy IKS (PIKS), Počítačové siete 1 (PS1).

Predmet bude uznaný študentom, ktorí úspešne absolvovali:
* kurzy CCNA 1 až 3 vo verzii 7
* kurz CCNA4 Connecting Networks na strednej škole, vo verzii 6 a sú držiteľmi aj predošlých 3 certifikátov (CCNA1-3).

Študenti sú hodnotení podľa výsledku preskúšania, ktoré sa realizuje v dohodnutom termíne najneskôr prvý týždeň semestra. Záujemcom o inžiniersky odbor Aplikované sieťové inžinierstvo silne odporúčame, aby riadne absolvovali celý predmet.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Pozostáva z dvoch častí:
A. Priebežné testy s otvorenými otázkami
– [váha 25% z celkového skóre] - získať možno 50 bodov, ktoré sa danou váhou započítavajú ku skúške, potrebné je získať 60%, t.j. 30 z 50 bodov.

B. Záverečný test s uzavretými otázkami
CCNA3 Final Exam test - [váha 7% z celkového skóre] + CCNA4 Final Exam test – [váha 8% z celkového skóre] - potrebné je dosiahnuť minimálne 60% z každého FINAL testu. Ak študent dosiahne z CCNA4 Final testu min. 75%, má možnosť požiadať o tzv. voucher - zľavu na medzinárodne uznávanú priemyselnú certifikačnú skúšku z obsahu celého CCNA (1-4), ktorú je možné robiť aj na KIS FRI UNIZA (akreditované testovacie stredisko PearsonVue).

Záverečné hodnotenie:
Pozostáva z dvoch častí:
A. záverečný test s otvorenými otázkami
- [váha 25% z celkového skóre] – získať možno 20 bodov, potrebné je získať 60% bodov, t.j. minimálne 12 z 20 bodov. Otázky sú v slovenčine.

B. praktická skúška (SKILL Exam)
– [váha 35% z celkového skóre] - zadanie praktickej úlohy obsahuje náplň celého kurzu CCNA4 a vybraných tém z CCNA3 (témy budú určovať prednášky). Potrebné je dosiahnuť minimálne 60% bodov z praktickej skúšky.

Výsledné bodové hodnotenie je tvorené súčtom priebežného hodnotenia a skúšky:
Celkové skóre = Priebežné otvorené otázky [25%] + CCNA 3 FINAL exam [7%] + CCNA4 FINAL exam [8%]+ Záverečný test s otvorenými otázkami [25%] + SKILL exam [35%],
pričom pre každú časť je potrebné dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.

Výsledná známka:
<92, 100> bodov A
<84, 92) bodov B
<76, 84) bodov C
<68, 76) bodov D
<60, 68) bodov E
<0, 60) bodov FX

Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 24.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa a rozšíri svoje vedomosti o komunikačných sieťach o ďalšie oblasti.

Študent po absolvovaní predmetu bude:
- oboznámený s problematikou návrhu a škálovania komunikačných sietí.
- poznať pokročilejšie smerovacie protokoly a ich základné ladenie
- poznať technológie používané v rozľahlých sieťach typu WAN.
- vedieť aplikovať princípy hierarchického návrhu komunikačných sietí
- vedieť identifikovať a vybrať vhodné riešenia pre internetovú konektivitu
- poznať a vedieť použiť základné monitorovacie techniky
- aplikovať systematický prístup k diagnostike komunikačných problémov na sieti
- vedieť konfigurovať základné sieťové nastavenia na sieťových prvkoch Juniper a Miktorik
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
- Opakovanie princípov prepínania z predmetu PS1
- Úvod do dynamických smerovacích protokolov. Základný koncept protokolu EIGRP
- Základná a rozšírená konfigurácia – smerovací protokol EIGRP
- Úvod k link-state protokolom a použitie protokolu OSPFv2 v jednej oblasti
- Použitie protokolu OSPFv3 v jednej oblasti, autentifikácia pre OSPF, použitie OSPF vo viacerých oblastiach.
- Pripojenie sa k rozľahlej sieti WAN. Protokoly HDLC, PPP.
- Prepojenia vzdialených lokalít (Site-to-Site Connectivity) – PPPoE, VPN, GRE, eBGP
- Problematika kvality služieb v prepínaných sieťach (QoS)
- Internet vecí, cloud computing, sieťové programovanie
- Úvod k sieťovým prvkom Juniper, OS Junos, konfigurácia
- Úvod k sieťovým zariadeniam Mikrotik, RouterOS, základná konfigurácia a smerovanie

Cvičenia:
Laboratórne cvičenia budú venované použitiu vedomostí z prednášok a štúdia literatúry na riešenie praktických úloh v laboratóriu (konfigurácia sieťových parametrov a zariadení, konfigurácia a testovanie sieťovej prevádzky, diagnostika, riešenie problémov, atď.).
Odporúčaná literatúra:
1. Materiály Cisco Networking Academy (v angličtine)
2. Prednášky predmetu na LMS Moodle
3. Sieťové technológie III. / Macko Dominik, Helebrandt Pavol, Segeč Pavel, Škvarek Ondrej, ISBN 978-80-553-3663-3, učebný text
4. M. Kontšek et al. Počítačové siete, Technická univerzita v Košiciach, 1. vydanie, 168 s., ISBN 978-80-553-3631-2, 2020, učebný text
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 309
ABCDEFX
12.62%19.09%42.39%18.12% 3.56% 4.21%
Vyučujúci:
Prednášky (Lectures):
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Ing. Martin Kontšek, PhD.

Cvičenia (Laboratory exercises):
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Ondrej Škvarek PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Ing. Martin Kontšek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.2.2021 14:13:53
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Otázky:
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274670&lng=sk