[PS1] Počítačové siete 1

BCKIS

[PS1] Počítačové siete 1

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu Počítačové siete 1 získa bližší pohľad na architektúru, protokoly a služby TCP/IP komunikačných sietí. Predmet je založený na kurzoch Cisco Netacad, hlavne kurzu CCNA2.

Študent po absolvovaní predmetu bude:
– poznať základy smerovania a prepínania v komunikačných sieťach
– vedieť navrhnúť, implementovať a konfigurovať sieť malého rozsahu
– vedieť konfigurovať a prevádzkovať základné technológie a služby malých sietí
– vedieť aplikovať základné diagnostické postupy

Cvičenia predmetu Počítačové siete 1 sú realizovaně na reálnych zariadeniach v našom laboratóriu RB303 a sú doplnené úlohami v Packet Tracer a v simulátore GNS3..

Predmet nadväzuje na učivo preberané v predmete Princípy IKS. Na predmet nadväzuje Počítačové siete 2.

Prednášky a cvičenia – Počítačové siete 1 – Netacad CCNA v.6

PrednáškyCvičenia
1. prednáška – Úvod do smerovačov smerovania
2. prednáška – Úvod do dynamického smerovania a smerovacích protokolov Protokoly RIPv2 a RIPng
3. prednáška – Základy prepínaných sietí a prístupy k dizajnu škálovateľných sietí
4. prednáška – Konfigurácia prepínačov
5. prednáška – Virtuálne LAN siete, smerovanie medzi nimi a ich škálovanie (VTP, DTP, extendedVLAN , L3
6. prednáška – FHRP, Link Aggregation cez EtherChannel
7. prednáška – Access Control Lists
8. prednáška – DHCPv4, DHCPv6
9. prednáška – Privátne adresy a NAT pre IPv4
10. prednáška – Manažment, údržba a monitoring siete
11. prednáška – Informácieku skúške, nadväzujúcim predmetom a opakovanie
2. cvičenie
3. cvičenie
4. cvičenie
5. cvičenie
6. cvičenie
7. cvičenie
8. cvičenie
9. cvičenie
10. cvičenie
11. cvičenie

Vyučujúci z katedry:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BN103Názov predmetu: počítačové siete 1 (PS1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 4 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Princípy IKS.
Predmet bude uznaný študentom, ktorí úspešne absolvovali kurz CCNA2 Routing and Switching Essentials a CCNA3 Scaling Networks na strednej škole, vo verzii 6 alebo 5, hodnotení sú podľa výsledku preskúšania, ktoré sa realizuje v dohodnutom termíne najneskôr prvý týždeň semestra. Pokračovateľom na povinne voliteľný predmet Počítačové siete 2 silne odporúčame, aby riadne absolvovali celý predmet.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Pozostáva z dvoch častí:
A. Priebežné testy s otvorenými otázkami
– [váha 25% z celkového skóre] potrebné je získať 60%.

B. Záverečný test s uzavretými otázkami (CCNA2 FINAL Exam)
- [váha 15% z celkového skóre] – teoreticko-praktické otázky formou elektronického testu na portáli Netacad v angličtine, získať možno 100 bodov, ktoré sa s danou váhou započítavajú ku skúške, potrebné je získať 60%.

Záverečné hodnotenie:
Pozostáva z dvoch častí:
A. záverečný test s otvorenými otázkami
- [váha 25% z celkového skóre] potrebné je získať 60%. Otázky sú v slovenčine.

B. praktická skúška (SKILL Exam)
– [váha 35% z celkového skóre] - zadanie praktickej úlohy obsahuje náplň celého kurzu CCNA2 a vybraných tém z CCNA3 (témy budú určovať prednášky), potrebné je dosiahnuť minimálne 60% bodov.

Výsledné bodové hodnotenie je tvorené súčtom priebežného hodnotenia a skúšky:

Celkové skóre = Priebežné otvorené otázky [25%] + FINAL exam [15%] + Záverečný test s otvorenými otázkami [25%] + SKILL exam [35%],

pričom pre každú časť je potrebné dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.

<92,100> bodov A
<84, 92) bodov B
<76, 84) bodov C
<68, 76) bodov D
<60, 68) bodov E
< 0, 60) bodov FX

Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 30.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa bližší pohľad na architektúru, protokoly a služby TCP/IP komunikačných sietí.

Študent po absolvovaní predmetu bude:
- poznať základy smerovania a prepínania v komunikačných sieťach
- vedieť navrhnúť, implementovať a konfigurovať sieť malého rozsahu
- vedieť konfigurovať a prevádzkovať základné technológie a služby malých sietí
- vedieť aplikovať základné diagnostické postupy
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
- Princípy smerovania, statické smerovanie
- Úvod do dynamických smerovacích protokolov. Protokol RIP a RIPng
- Úvod do prepínaných sietí, hierarchický dizajn, komplexná konfigurácia prepínačov
- Virtuálne LAN siete a smerovanie medzi nimi – škálovanie VLAN sietí (protokoly VTP, DTP, extendedVLAN, L3 prepínanie)
- Problematika redundancie a slučiek (protokol STP, RSTP, PVST+/RPST+)
- Redundancia default brány (FHRP protokoly). Agregácia portov v LAN (technológia EtherChannel).
- ACL zoznamy na kontrolu prístupu (štandardné, rozšírené, IPv6)
- Automatické prideľovanie IP adries. Protokoly DHCPv4 a DHCPv6 a ich konfigurácia na smerovačoch.
- Preklad privátnych adries (Network Address Translation).
- Manažment, údržba a monitoring siete

Cvičenia:
Laboratórne cvičenia budú venované použitiu vedomostí z prednášok a štúdia literatúry na riešenie praktických úloh v laboratóriu (konfigurácia sieťových parametrov a zariadení, konfigurácia a testovanie sieťovej prevádzky, diagnostika, riešenie problémov, atď.).
Odporúčaná literatúra:
1. Materiály Cisco Networking Academy (v angličtine)
2. Materiály programu Juniper Networks Academic Alliance Program (v angličtine)
3. Switching, Routing, and Wireless Essentials, Enterprise Networking, Security, and Automation - vybrané kapitoly
4. M. Kontšek et al. Počítačové siete, Technická univerzita v Košiciach, 1. vydanie, 168 s., ISBN 978-80-553-3631-2, 2020, učebný text
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 366
ABCDEFX
15.03%22.68%32.51%19.95% 7.92% 1.91%
Vyučujúci:
Prednášky:
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.

Cvičenia:
prof. Ing. Milan Kubina PhD.
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Ondrej Škvarek PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.2.2021 14:14:20
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274645&lng=sk