[RBI] Riešenie bezpečnostných incidentov

BCKIS

[RBI] Riešenie bezpečnostných incidentov

Výsledky vzdelávania:

Vyučujúci z katedry:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BM131Názov predmetu: riešenie bezpečnostných incidentov (RBI)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Princípy IKS, Počítačové siete 1, Úvod do OS.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
A. Priebežné písomné testy [váha 30% z celkového hodnotenia].
B. Vyriešenie zadaných problémov v rámci praktických zadaní [váha 40% z celkového hodnotenia].

Záverečné hodnotenie:
Skúška z predmetu zahŕňa:
A. Záverečný písomný test [váha 10% z celkového hodnotenia].
B. Vyriešenie komplexného problému v rámci praktického zadania alebo projektu [váha 20% z celkového hodnotenia].

Body z priebežného a záverečného hodnotenia sa sčítajú a tento súčet určuje výsledné hodnotenie z predmetu. Podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je získanie minimálne 60 zo 100 bodov.

Výsledné hodnotenie predmetu:
<92,100> bodov A
<84, 92) bodov B
<76, 84) bodov C
<68, 76) bodov D
<60, 68) bodov E
Minimálny počet bodov pre prihlásenie na skúšku nie je zadaný
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie úloh, povinností a zodpovedností bezpečnostného analytika v operačnom centre bezpečnosti.
Študent po absolvovaní predmetu bude vedieť:
• Vysvetliť rolu analytika v rámci kybernetickej bezpečnosti
• Vysvetliť prostriedky operačného systému Windows a Linux a charakteristiky pre podporu analýzy v rámci kybernetickej bezpečnosti
• Analyzovať operácie v rámci sieťových protokolov a služieb
• Vysvetliť operácie sieťovej infraštruktúry
• Klasifikovať rôzne typy sieťových útokov
• Použiť sieťové monitorovacie nástroje na identifikáciu útokov proti sieťovým protokolom a službám
• Použiť rôzne metódy na prevenciu škodlivého prístupu do počítačových sietí, l používateľom a k dátam
• Vysvetliť vplyvy kryptografie v rámci monitorovania bezpečnostných sietí
• Identifikovať hlásenia v rámci sieťovej bezpečnosti
• Analyzovať sieťovú prevádzku na overenie potencionálneho zneužitia siete
• Aplikovať reakčné modely na incident, a získať prostriedky na manažovanie sieťových bezpečnostných incidentov
Stručná osnova predmetu:
Koncept operačného centra pre kybernetickú bezpečnosť
Vybrané prostriedky OS Windows a Linux pre podporu analýz v kybernetickej bezpečnosti
Sieťové útoky
Možnosti zabezpečenia siete
Kryptografia a infraštruktúra verejného kľúča
Bezpečnosť a analýza koncových bodov
Monitorovanie bezpečnosti siete
Analýza dát o narušení bezpečnosti
Reakcie na narušenia sieťovej bezpečnosti

Laboratórne cvičenia budú venované použitiu vyššie uvedených vedomostí na riešenie praktických úloh v laboratóriu (práca s nástrojmi pre efektívne monitorovanie bezpečnosti siete a archiváciu dát pre neskoršie analýzy, samotná analýza a manažment sieťových bezpečnostných incidentov, ethical hacking).
Odporúčaná literatúra:
1. Materiály Cisco Networking Academy: Cisco Certified CyberOps Associate, v angličtine
2. CCNA Cybersecurity Operations Companion Guide, Jun 17, 2018, Cisco Press, ISBN-10: 0-13-516624-1, ISBN-13: 978-0-13-516624-6
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Prednášky a cvičenia prebiehajú v slovenčine, obidva zdroje v odporúčanej literatúre sú však v anglickom jazyku, preto je potrebná minimálne jeho pasívna znalosť pre čítanie a porozumenie odborného textu. Materiály Cisco sieťovej akadémie CyberOps Associate je možné poskytnúť aj v španielskom, portugalskom a francúzskom jazyku, študent ale tento záujem musí oznámiť ešte pred svojim prvým cvičením prvý týždeň semestra. Prezentácie z prednášok, aj zadania úloh na cvičenia sú poskytované v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0%0%0%0%0%0%
Vyučujúci:
Lectures:
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.

Seminars and Laboratory work:
Mgr. Jana Uramová, PhD.
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19.1.2021 12:26:03
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274870&lng=sk