[ÚŠ] Úvod do štúdia

BCKIS

[ÚŠ] Úvod do štúdia

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu bude oboznámený so základnými princípy informatiky, s právnym a etickým aspektom používania informačných technológií. Študent bude poznať možné riziká zneužívania zo strany firiem i pracovníkov a bude vedieť prispieť k uvedomelému a citlivému vnímaniu a uplatňovaniu etického kódexu v informatickej i mediálnej praxi. Študent bude vedieť pomocou PC vyhľadávať informácie na Internete, robiť výpočty, pripraviť dokument, vytvárať a používať databázy, pripravovať prezentácie.

Vyučujúci z katedry:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BL133Názov predmetu: úvod do štúdia (ÚŠ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 3.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
cvičenia max 130 bodov
Záverečné hodnotenie:
skúška max 100 bodov
Body z priebežného a záverečného hodnotenia sa sčítajú a tento súčet určuje výsledok celkového hodnotenia z predmetu.
Pre prihlásenie sa na skúšku musí byť štruktúra bodov nasledovná: min 49 bodov z testov, min 35 bodov z kolektívnej úlohy.
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 84.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude oboznámený so základnými princípy informatiky, s právnym a etickým aspektom používania informačných technológií. Študent bude poznať možné riziká zneužívania zo strany firiem i pracovníkov a bude vedieť prispieť k uvedomelému a citlivému vnímaniu a uplatňovaniu etického kódexu v informatickej i mediálnej praxi. Študent bude vedieť pomocou PC vyhľadávať informácie na Internete, robiť výpočty, pripraviť dokument, vytvárať a používať databázy, pripravovať prezentácie.
Stručná osnova predmetu:
Predmet uvádza poslucháčov do problematiky vysokoškolského štúdia na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.
Predstavuje základné myšlienky informačných a komunikačných technológií v historickom kontexte.
Predstavuje pohľad praxe formou externého prednášajúceho.
Na cvičeniach dopĺňa schopnosti ovládania osobného počítača tak, aby každý študent mal ich úroveň podľa ECDL štandardu.
Odporúčaná literatúra:
Materiály European Computer Driving Licence a Microsoft IT Academy.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1186
ABCDEFX
2.53%18.72%55.14%20.32% 2.11% 1.18%
Vyučujúci:
Prednášky:
Prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
doc. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Cvičenia:
Ing. Štefan Baďura, PhD.
Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.3.2020 13:02:56
Schválil: prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
Plná osnova:
Prednášky:
1. Vysokoškolské štúdium – základné informácie. 2. Metodológia vedy. 3. Riešenie úloh. 4. Projektovanie, EÚ podpora informatizácie. 5. Informačné systémy, kvalita softvéru. 6. Štandardizácia v oblasti IKT. 7. Informatika a jej vzťah k iným vedám. 8. Európsky výskum v oblasti informatiky. 9. Informatika v praxi (externý prednášajúci). 10. Modelovanie - lineárne systémy. 11. Modelovanie - nelineárne systémy. 12. Informačno - komunikačné technológie.

Cvičenia:
Základné pojmy informačných technológií - technické vybavenie, informačné technológie, uplatnenie počítačových aplikácií v spoločnosti, používanie informačných sietí, význam používania informačných systémov v každodenných rutinných prácach a vplyv osobných počítačov na zdravie, základný prehľad o bezpečnosti a právnych problémoch súvisiacich s počítačom. Práce s počítačom a správa súborov - základné funkcie počítača a operačného systému, efektívna práca v prostredí desktopu, správa a organizácia súborov a adresára/zložky na počítači, kópia, presun a zmazanie jednotlivých súborov, adresárov a zložiek, práca s ikonami a oknami na ploche obrazovky, vyhľadávacie funkcie, jednoduché nástroje editácie a možnosti tlače, ktoré poskytuje operačný systém. Textový editor - textový procesor na osobnom počítači, základné operácie spojené s tvorbou, formátovaním a úpravou dokumentu pripraveného k distribúcii, použitie niektorých pokročilejších funkcií súvisiacich s ovládaním textového editoru, ako je tvorba tabuliek, používanie obrázkov a grafických objektov v rámci dokumentu, vkladanie objektov a využívanie nástrojov na zlučovanie textu a informácií z databázy. Tabuľkový kalkulátor - základná koncepcia tabuľkového kalkulátoru, a jeho používanie na osobnom počítači, základné operácie spojené s tvorbou, formátovaním a používaním tabuľky, štandardné matematické a logické operácie s použitím základných vzorcov a funkcií, použitie niektorých pokročilejších funkcií spojených s ovládaním tabuľkového kalkulátoru ako napr. vkladanie objektov a tvorba grafov a diagramov. Databázy/systémy pre uchovávanie dát - základná koncepcia databáz a ich používanie na osobnom počítači, návrh jednoduchej databázy s využitím štandardného databázového balíka, získanie informácie z existujúcej databázy pomocou nástrojov pre otázky, výbery a triedenie, tvorba a úprava zostavy. Prezentácie - prezentačné nástroje osobného počítača, základné úlohy (tvorba, formátovanie a príprava prezentácií pre distribúciu a prezentáciu, tvorba prezentácie pre rôznych poslucháčov a situácie, základné operácie s grafikou a tabuľkami, používanie rôznych efektov počítačovej prezentácie - slide show. Služby informačných sietí - základné vyhľadávacie nástroje v rámci Webových prehliadačov a vyhľadávacích programov, označenie výsledkov hľadania záložkami, vytlačenie Webových stránok a výsledkov hľadania, elektronická pošta, odosielanie a príjem správ, pripojovanie dokumentov a súborov k správe, organizácia a zložiek/adresára správ v rámci programového vybavenia elektronickej pošty.
Usporiadanie jednotlivých tematických okruhov je možné alternovať podľa špecifického prístupu zvoleného prednášajúcim.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274410&lng=sk