Aplikované Sieťové Inžinierstvo (ASI)

Inžinierske štúdium

Forma štúdia: denná
Predpokladaný počet prijatých: 25 
Kód programu: 103454a
Študijný odbor: informatika
Stupeň štúdia: 2.
Dĺžka štúdia: 2
Metóda štúdia: Prezenčná
Titul absolventov: Ing.
Informácie o vyučovacích jazykoch: Anglický, Slovenský

Aplikované Sieťové Inžinierstvo je dvojročný študijný program dennej formy inžinierskeho štúdia na Fakulte riadenie a informatiky (FRI) ŽU ukončený udelením akademického titulu Ing. Program Aplikované Sieťové Inžinierstvo bol zaradený národným projektom „Vysokoškoláci do praxe – Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti medziTop 200 študijných programov identifikovaných v národnom projekte ako perspektívne pre trh práce v kontexte prognózy vývoja trhu práce

Absolvovaním programu Aplikované Sieťové Inžinierstvo absolvent získa pokročilé poznatky z oblasti informačno-komunikačných systémov, sieťových technológií a infraštruktúry, dizajnu a projektovania komunikačných sietí, systémovej a sieťovej virtualizácie, integrácie a sieťovej bezpečnosti, či tvorby programového vybavenia počítačových a sieťových systémov.

Uplatnenie absolventa je tak primárne zamerané na spoločnosti a pozície realizujúce sa v oblasti návrhu a správy informačno-komunikačných riešení (podnikových či ISP sietí, riešení dátových centier) a súvisiacich technologických oblastiach (návrh a administratíva sieťových systémov, virtuálnych a cloud riešení, aplikácia zabezpečenia komunikačných systémov). Uplatnenie skončených absolventov v odbore je cez 90% a primárne v prvých rokoch po skončení školy  v spoločnostiach operujúcich v krajinách V4 (Slovensko, Česko, Poľsko).

Predmety inžinierskeho študijného programu Aplikované Sieťové Inžinierstvo ponúkajú teoretické a hlavne praktické vzdelanie s množstvom praktických a pokročilých vedomostí priamo uplatniteľných v praxi. Ich overovanie je realizované na reálnych zariadeniach a ich nasadeniach v laboratóriách či v sieti katedry KIS a fakulty FRI. Vývojovým prostredím pre serverové riešenia je pre nás Linux, a jazyky C a Python s aplikáciou open-source projektov a ich modifikácií. Pre oblasť sieti sa praktické zručnosti získavajú nad riešeniami od firiem Cisco, Juniper a Fortinet. Študenti majú možnosť okrem štátnej skúšky potvrdiť svoje vedomosti aj získaním priemyselných certifikácii v oficiálnom Pearson Vue centre prevádzkovanom na KIS FRI UNIZA.

Z tohto pohľadu sú ponúknuté predmety rozdelené do niekoľkých oblastí:

Teoretický background formujúci základy a myslenie k oblasti sietí:

 • Teória informačných sietí: predmet zameraný na problematiku dimenzovania kapacity liniek
 • Teória oznamovania: Predmet zameraný na princípy prenosu informácie na veľké vzdialenosti. Hlavnými problémami sú: zabezpečenie proti skresleniu a šumu, kompresia správ a multiplex.

Pokročilé sieťové technológie

 • Prístupové siete: Predmet zameraný na princípy použité v technológiách prístupových sietí a taktiež základné vlastnosti jednotlivých technológií.
 • Projektovanie sietí 1: Predmet zameraný na zvládnutie teoretických, ale najmä praktických zručností pri správe technológií používaných u poskytovateľov sietí (ISP – Internet Service Provider).
 • Projektovanie sietí 2: Pokračovanie predmetu Projektovanie sietí 1, kde si študenti prehĺbia vedomosti a získajú praktické zručnosti na zariadeniach od rôznych výrobcov.
 • Teória informačných sietí: základné modely IP tokov (rozpoznávanie a simulácia), Markovove modely systémov hromadnej obsluhy v telekomunikáciach, matematické modely IP siete (Jackson Network, Effective Bandwidth), dimenzovanie kapacity prenosovej linky s ohľadom na QoS , časť zameraná na aplikáciu QoS politík na sieťových zariadeniach.

Bezpečnosť

 • Kryptografia a bezpečnosť: základy kryptografie a kryptografických systémov ako prvku zabezpečenia, šifrovanie, hashovanie, krypto protokoly.
 • Bezpečnosť informačných systémov: teoretický a praktický pohľad na problematiku sieťovej bezpečnosti cez kurz CCNA Security /NetAcad)

Správa IS systémov, virtualizácia a cloud technológie:

 • Sieťové operačné systémy: Študenti sa v danom predmete stanú administrátormi malej firmy, kde ich úlohou bude nakonfigurovať a spravovať základné sieťové služby, ako napríklad DNS, DHCP, Web, E-mail a ďalšie.
 • Integrácia sietí: Predmet ponúka študentom náhľad do sveta Cloud Computingu. Získajú teoretické, ako aj praktické skúsenosti s reálnou implementáciou Cloud Computingu, kde budú spravovať automatizované prostredia. Súčasťou štúdia je aj implementácia vlastných softvérovo definovaných lokálnych (SDN) a rozľahlých sietí.

Programovanie:

 • Úvod do systémového programovania: prakticky orientované programovanie v C jazyku pre vstavané systémy.
 • Algoritmy v sieťach: Predmet je zameraný na praktickú implementáciu vybraných protokolov a základných sieťových prvkov v jazyku C. Študent sa oboznámi so špecifikami programovania algoritmov v sieťovom prostredí a na základe praktickej implementácie pochopí princíp činnosti jednotlivých protokolov a zariadení z pohľadu vývojára.
 • + Integrácia sietí

Práca v tímoch a riešenie relevantných inžinierskych projektov:

 • Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3: tímové riešenie vybraných inžinierskych problémov.
 • Diplomová práca, Prax

– Plán štúdia a bližšie informácie k obsahu ponúkaných predmetov –

Predmety ponúkané v rámci dvojročného št. programu ASI (a vlastne na všetkých univerzitách v SR) sa delia do troch všeobecných kategórií (vid legenda):

 • Povinné predmety sú predmety, ktoré musia absolvovať všetci študenti zapísaný na daný študijny program
 • Povinne volitreľné predmety sú predmety, ktoré musia absolvovať všetci študenti, ktorí si vybrali danú užšiu profiláciu. V rámci IaST sú ponúknaé dve profilácie, a to na Informačné technológie a na sieťové technológie.
 • Voliteľné predmety sú predmety, ktoré si zapisuje študnet doborovoľne na základe vlastných preferencií, odporúčaní alebo hlbšej profilcáie v študiu.

Povinné predmety

Výberové predmety

Predmety sieťové

Predmety programátorské

Predmety matematické

Pre bližšie informácie čomu sa daný predmet ponúkaný v ASI venuje klikni na meno predmetu dole:

Absolventi ASI

Ján Janovic

Datacenter Networking Team Leader, Alef 0, Praha

Mária Ducká

Global UC Automation Lead and Network Voice/UC Operations Specialist , MSD Czech Republic

Daniel Rajčan

Cloud architect, Davinci software / Ohpen

Tomáš Kozoň

Senior Network Engineer, Orange Business Services

Samuel Hopko

External cloud consultant, Outsystems

Peter Handlovsky

Technical specialist, X-Net

Marek Moravčík

učteľ a výskumník, KIS FRI UNIZA

Filip Pirchala

Network Specialist, CNC, a.s.