[DS] Databázové systémy

BCKIS

[DS] Databázové systémy

Výsledky vzdelávania:

Študent absolvovaním predmetu získa znalosti:
– o architektúrach databázových systémov,
– o konceptuálnom datovom modelovaní,
– o relačnej algebre a jej použití,
– o tvorbe integritných obmedzení,
– o dotazovacom jazyku pre prácu s databázami,
– o transakčnej podpore spracovania dát.
Študent absolvovaním predmetu bude rozumieť:
– princípom návrhu a tvorby databázových modelov pre informačné systémy.
– jazyku pre definíciu dát a manipuláciu s nimi,
– práci s konkrétnym databázovým systémom.
Študent po absolvovaní predmetu bude schopný:
– navrhovať dátové modely na konceptuálnej, ale aj implementačnej úrovni,
– normalizovať dátový model,
– vytvárať aplikácie (informačné systémy) s použitím dotazovacích jazykov.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BI106Názov predmetu: databázové systémy (DS)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Odporúčam znalosť objektového a štruktúrovaného programovania.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Podmienky pre cvičenia:
• Súčasťou cvičení sú pripravené úlohy, ktorých vypracovanie je povinné pre každého študenta.
• Počas prednášok a cvičení je možné získať bonusové body (aktivita, vedomosti, úlohy, ...). Prideľovanie bodov závisí od prednášajúceho alebo cvičiaceho.
• Študenti denného štúdia počas semestra vypracujú a odovzdajú 3 zadania. Každé zadanie je hodnotené bodmi. Spolu za všetky je možné získať 60 bodov, ak sú správne a odovzdané do zadaného termínu. Počet bodov za jednotlivé zadania je uvedený pri konkrétnom zadaní sem. práce (viď. Zadania semestrálnych prác). Za každý začatý oneskorený týždeň sa odpočítava 5 bodov (max. oneskorenie je 1 týždeň).
o zadanie č.1. max 20 bodov
o zadanie č.2. max 15 bodov
o zadanie č.3. max 20, oponovanie 5 bodov bodov
• V priebehu semestra bude kontrolný test (max. 20 bodov)
• Na konci semestra bude kontrolný test (max. 20 bodov).
• Opravný test NEBUDE!
• Podmienky pre úspešné absolvovanie cvičení:
o aktívna účasť na cvičeniach (povolené max. 2 absencie, pričom za absenciu bude považované aj vykonávanie iných činností nesúvisiacich s daným cvičením). Za absenciu môže byť považované aj chatovanie, surfovanie nesúvisiace s témou cvičenia atď., alebo ak je študent nepripravený na cvičenie. V prípade viac ako dvoch absencií má vyučujúci právo rozhodnúť o pripustení / nepripustení ku skúške (aj v prípade dosiahnutia potrebného počtu bodov z cvičení).
o vypracovanie úloh z cvičení - viď prvý odstavec.
o Maximálny možný počet bodov za cvičenia je 100 (60 za sem. práce, 40 za priebežné testy) + bonusové body, pričom musíte získať:
• viac ako 23 bodov zo 40 z priebežných testov,
• viac ako 60 bodov celkovo z cvičení,
• viac ako 30 bodov zo semestrálnych prác.
o Je nutné získať aspoň jeden bod za každé zadanie semestrálnej práce a každý test.
• Spracovanie úloh a semestrálnych prác:
• Plagiátorstvo (i v štádiu pokusu) bude dôvodom okamžitého ukončenia účasti na predmete so známkou Fx.
• Bonus: Každý bonusový bod získaný na cvičeniach a prednáškach sa pripočíta k bodom získaným na teste pri skúške, ak študent na skúške dosiahol aspoň 61 bodov.

Celkový počet bodov na hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov za prácu počas semestra, bonusových bodov a z bodov skúšobného testu, z ktorého je nutné získať aspoň 61 bodov.

Vytvorené konto na serveroch je výlučne na účely výučby predmetu Databázové systémy. V prípade ukladania iných vecí na server, prípadne iných aktivít môže byť študentovi zrušené konto.


Záverečné hodnotenie:
Študenti musia spĺňať všetky podmienky cvičení pred účasťou na skúške. Každý študent absolvuje test. Záverečný test bude rozdelený na tematické oblasti, pričom je potrebné získať aspoň jeden bod z každej oblasti.
Hodnotenie výsledku skúšky je nasledujúce:
A od 186 bodov
B 170 – 185 bodov
C 144 – 169 bodov
D 135 – 143 bodov
E 121 – 134 bodov
Fx menej ako 121 bodov.

Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 61.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu získa znalosti:
- o architektúrach databázových systémov,
- o konceptuálnom datovom modelovaní,
- o relačnej algebre a jej použití,
- o tvorbe integritných obmedzení,
- o dotazovacom jazyku pre prácu s databázami,
- o transakčnej podpore spracovania dát.
Študent absolvovaním predmetu bude rozumieť:
- princípom návrhu a tvorby dátových modelov pre informačné systémy.
- jazyku pre definíciu dát a manipuláciu s nimi,
- práci s konkrétnym databázovým systémom.
Študent po absolvovaní predmetu bude schopný:
- navrhovať dátové modely na konceptuálnej, ale aj implementačnej úrovni,
- normalizovať dátový model,
- vytvárať aplikácie (informačné systémy) s použitím dotazovacích jazykov.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Úvod, základné pojmy (integrita, nezávislosť,...), architektúra databázových systémov
SQL I. - Príkaz SELECT
SQL II. – DIS, Manipulácia s dátami (INSERT, DELETE, UPDATE)
Entitno-relačné modelovanie
SQL III. - Definícia dát, Prístup k dátam (DAS)
Normalizácia dát 1(teória),
Normalizácia dát 2 (príklad)
SQL IV. - Príkaz SELECT pokr.
SQL V. - Triggre, pohľady, procedúry a funkcie
SELECT a čas, Transakčné spracovanie dát, kurzory
Relačný dátový model
Relačná integrita
Relačná algebra
Poznámka: Počas semestrra pre Vás pripravíme aj vložené prednášky na aktuálne témy.
Cvičenia:

Úvod, Linux, SQL, Trénovací Model.
Príkazy SQL – DML (Select 1).
Príkazy SQL – DML (Insert, Delete, Update.)
ERA modelovanie, DDL
DDL, Load
Test a konzultácie k zadaniu
Príkazy SQL – DML (Select 2).
Procedúry a funkcie
Triggre
Pohľady (View).
Reporty, kurzory a čas
Test
Odovzdávanie semestrálnych prác, Zápočet
Poznámka: Podrobnosti sa spresnia počas cvičení

Odporúčaná literatúra:
• K.Matiaško, Michal.Kvet, Marek.Kvet: Databázové systémy 1.diel a 2. diel. EDIS 2018.
• K.Matiaško, M.Vajsová, M.Kvet: Pokročilé databázové systémy. Umenie programovania a administrácie. EDIS 2017.
• K.Matiaško, M.Vajsová, M.Kvet: Pokročilé databázové systémy. Architekúra, programovanie s objektami, XML. EDIS 2017.
• K. Matiaško, M. Kvet, V. Šalgová, V. Vestenický: Rýchly vývoj dátových modelov a aplikácií v prostredí Oracle APEX. EDIS 2020 9(aj USB verzia)
• K.Matiaško, Michal.Kvet, Marek.Kvet: Practices for Database systems. EDIS 2017. (Aj CD verzia)
• C.J.Date: An Introduction to Database Systems, Vol. I. a II., Addison-Wesley, 8th Edition
• K. Matiaško, M. Kvet: Temporálne databázy, EDIS 2020
• S. Feuerstein: Oracle PL/SQL Programming, O'Reilly, 2014
• J. Bush: Learn SQL Database Programming, Packt, 2020
• D. Maier: The Theory of Relational Databases, Computer Science Press,1983
• J. Pokorný: Databázové systémy - vybrané kapitoly a cvičení, UK Praha, 1993
• J. Pokorný: Dotazovací jazyky, Science, 1994
• Whitten, Bentley, Barlow: Systems Analysis and Design Methods
• D.J.Ullman: Principles of Database and Knowledge-base Systems, Vol I., Computer Science Press, 1988
• J. Pokorný: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia, 1992
• Dokumentácia k systému Oracle.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Vybrané prednášky môžu byť v anglickom jazyku. Časť dokumentácie k predmetu, k zadaniam, k testom a skúške môže byť v anglickom jazyku. Dátový model na testy a skúšku môže byť v anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 917
ABCDEFX
4.03% 6.54%12.00%18.21%22.03%37.19%
Vyučujúci:
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., P, C
doc. Ing. Michal Kvet, PhD, P, C
Ing. Patrik Rusnák, PhD C
Ing. Peter Sedláček, C
Ing. Ján Rabčan, PhD C
Ing. Veronika Šalgová C
Ing. Martina Hrínová-Durneková C
Dátum poslednej zmeny: 1.3.2021 09:17:21
Schválil: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Plná osnova:
Prednášky:
Úvod, základné pojmy (integrita, nezávislosť,...), architektúra databázových systémov
Entitno-relačné modelovanie
Relačné databázové systémy
SQL I. - Definícia dát, Prístup k dátam, Integrita ,
SQL II. - Manipulácia s dátami (INSERT, DELETE, UPDATE)
SQL III. - Príkaz SELECT
SQL IV. - Príkaz SELECT pokr.
Normalizácia dát
SQL V. - Triggre, pohľady, procedúry a funkcie
Relačná integrita
Relačná algebra
Transakčné spracovanie dát, Kurzory
Cvičenia:

Úvod.
Analýza a návrh informačného systému pomocou nástroja CASE -TOAD
Entitno-relačný diagram.
Dátový diagram.
Práca na zadaní. Implementácia informačného systému v databázovom prostredí ORACLE.
Tvorba databázy, tabuliek.
Príkazy SQL – DML (Insert, Delete, Update.)
Príkazy SQL – DML (Select 1).
Príkazy SQL – DML (Select 2).
Triggre, procedúry.
Pohľady (View).
Reporty.
Práca na zadaní. Zápočet
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274639&lng=sk