[INF2] Informatika 2

BCKIS

[INF2] Informatika 2

Výsledky vzdelávania:

Absolvovaním predmetu si študent prehĺbi znalosti z oblasti objektového programovania o využívanie polymorfizmu a dedičnosti pri objektovom návrhu aplikácií. Nové poznatky sa naučí aplikovať v programovacom jazyku Java. Študent zároveň získa zručnosti s prácou v profesionálnom vývojovom prostredí.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BI138Názov predmetu: informatika 2 (INF2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 4 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 7.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Informatika 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Hodnotenie aktivity počas semestra:
- Previerky (testy) max. 30 bodov
- Semestrálna práca max. 20 bodov
- Mimoriadne aktivity max. 10 bodov
K úspešnému ukončeniu predmetu sa vyžaduje získanie minimálne 25 bodov za priebežné hodnotenie.
Záverečné hodnotenie:
V rámci záverečného hodnotenia absolvuje študent praktickú skúšku na počítači, za absolvovanie ktorej môže získať maximálne 50 bodov. Pre úspešné absolvovanie praktickej skúšky sa vyžaduje získanie minimálne 25 bodov za praktickú skúšku.
Záverečné hodnotenie predmetu sa robí na základe celkového počtu získaných bodov (body za priebežné hodnotenie + body za praktickú skúšku). Výsledné hodnotenie:
93 a viac bodov - A–výborne
<85, 93) bodov - B–veľmi dobre
<77, 85) bodov - C–dobre
<69, 77) bodov - D–uspokojivo
<61, 69) bodov - E–dostatočne
menej ako 61 bodov - FX–nevyhovel
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 25.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu si študent prehĺbi znalosti z oblasti objektového programovania o využívanie polymorfizmu a dedičnosti pri objektovom návrhu aplikácií. Nové poznatky sa naučí aplikovať v programovacom jazyku Java. Študent zároveň získa zručnosti s prácou v profesionálnom vývojovom prostredí.
Stručná osnova predmetu:
Návrh tried - implementačná závislosť, súdržnosť
Návrh tried na základe rozdelenia úloh (kompetencií)
Polymorfizmus, dedičnosť, interfejs.
Testovanie.
Ošetrovanie chybových stavov, výnimky - vyhodenie, zachytenie.
Vstupy a výstupy - zápis do súboru, čítanie zo suboru

Odporúčaná literatúra:
BARNES, D., KÖLLING, M.: Objects First with Java: A Practical Introduction Using BlueJ. 3rd edition. Pearson. 2006. ISBN 978-0-13-197629-0.

PECINOVSKÝ, R.: Java 7, učebnice objektové architektury pro začátečníky. Praha : Grada publishing. 2012. ISBN 978-80-247-3665-5.

KRAVAL, I.: Základy objektově orientovaného programování za pomoci jazyka Microsoft® Visual Basic 5.0. Praha : Computer Press. 1998. ISBN 80-7226-047-2

Materiály k predmetu uverejnené na http://vzdelavanie.uniza.sk/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1138
ABCDEFX
15.55%16.96%18.37%17.14%17.40%14.59%
Vyučujúci:
Prednáša (Lectures):
- doc. Ing. Ján Janech, PhD.
Cvičí (Seminars):
- doc. Ing. Ján Janech, PhD.
- Ing. Monika Václavková, PhD.
- doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.
- Mgr. Iveta Jančigová, PhD.
- Ing. Michal Ďuračík, PhD.
- doc. Ing. Marek Kvet, PhD.
- Ing. Michal Varga, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.9.2019 16:09:50
Schválil: doc. Ing. Ján Janech, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274407&lng=sk