[UdOS] Úvod do operačných systémov

BCKIS

[UdOS] Úvod do operačných systémov

Výsledky vzdelávania:

Porozumenie základným princípom správy operačných systémov a práce v príkazovom riadku. Schopnosť nainštalovať operačný systém a jeho komponenty, konfigurovať a spravovať jeho služby s grafickým rozhraním, príkazmi aj skriptami pre automatizáciu administratívnych činností.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BS121Názov predmetu: úvod do operačných systémov (UdOS)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 2 - 0 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Počas semestra študenti absolvujú test v 8. týždni semestra (max. počet bodov 50, min. počet bodov 30). Na konci semestra študenti odovzdajú semestrálnu prácu (max. počet bodov 50, min. počet bodov 30). Pre úspešné absolvovanie cvičení je potrebné získať minimálne stanovené počty bodov za test aj semestrálnu prácu.

Záverečné hodnotenie:
Skúška pozostáva z testu a ústnej skúšky. Za test je možné získať maximálne 100 bodov, na ústnej skúške je potrebné obhájiť odpovede z testu.

Hodnotenie:
A 93% – 100%
B 85% – 92%
C 77% – 84%
D 69% – 76%
E 61% – 68%
Fx menej ako 61%

Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 60.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Porozumenie základným princípom správy operačných systémov a práce v príkazovom riadku. Schopnosť nainštalovať operačný systém a jeho komponenty, konfigurovať a spravovať jeho služby s grafickým rozhraním, príkazmi aj skriptami pre automatizáciu administratívnych činností.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
1. Oboznámenie s architektúrou moderných operačných systémov, komponenty operačných systémov z hľadiska ich správy
2. Princípy činnosti operačného systému z hľadiska správcu
3. Správa operačného systému pomocou grafického používateľského rozhrania
4. Správa operačného systému pomocou príkazového riadka, úpravy konfiguračných súborov
5. Automatizácia správy pomocou skriptovacích jazykov

Laboratórne cvičenia:
1. Operačný systém, jeho architektúra a inštalácia
2. Súborový systém operačného systému, orientácia v ňom
3. Správa a konfigurácia služieb operačného systému pomocou pomocou grafického používateľského rozhrania
4. Príkazový riadok operačného systému založeného na systéme Windows
5. Príkazový riadok operačného systému založeného na systéme Linux
6. Správa operačného systému pomocou príkazov príkazového riadku
7. Tvorba jednoduchých skriptov pre automatizáciu činností operačného systému založeného na systéme Windows
8. Tvorba jednoduchých skriptov pre automatizáciu činností operačného systému založeného na systéme Linux
Odporúčaná literatúra:
MARTINCOVÁ P., GRONDŽÁK K.: "Operačné systémy", Žilina, Slovensko: EDIS-vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, 2004, ISBN 80-8070-242-X
FLYNN M. I., MCHOES A.: "Understanding operating systems" (8. edícia), Spojené štáty: Cengage Learning, 2017, ISBN 978-1-305-67425-7 (v angličtine)
BLUM R., BRESNAHAN C.: "Linux command line and shell scripting bible" (3. edícia), Spojené štáty: John Willey & Sons, 2015, ISBN 978-1-118-98384-3 (v angličtine)
ALBERT J.: "Learn batch file programming!", Los Gatos, Spojené štáty: Smashwords, 2014, ISBN 978-0-079-12050-2 (v angličtine)

Materiály na stránkach:
vzdelavanie.uniza.sk
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0%0%0%0%0%0%
Vyučujúci:
Prednášky (lectures):
- doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.
- doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.
- Ing. Peter Sedláček


Laboratórne cvičenia (laboratory tutorials):
- Ing. Patrik Rusnák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.2.2021 14:58:53
Schválil: doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274408&lng=sk