[INF1] Informatika 1

BCKIS

[INF1] Informatika 1

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu bude študent ovládať základy algoritmizácie a objektového programovania. Naučené poznatky bude schopný aplikovať v programovacom jazyku Java.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BI137Názov predmetu: informatika 1 (INF1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 4 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 7.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Hodnotenie aktivity počas semestra:
- Previerky (testy) max. 30 bodov
- Semestrálna práca max. 20 bodov
- Mimoriadne aktivity max. 15 bodov
K úspešnému ukončeniu predmetu sa vyžaduje získanie minimálne 25 bodov za priebežné hodnotenie, z čoho minimálne 5 bodov musí byť za semestrálnu prácu.
Záverečné hodnotenie:
V rámci záverečného hodnotenia absolvuje študent praktickú skúšku na počítači, za absolvovanie ktorej môže získať maximálne 50 bodov. Pre úspešné absolvovanie praktickej skúšky sa vyžaduje získanie minimálne 25 bodov za praktickú skúšku.
Záverečné hodnotenie predmetu sa robí na základe celkového počtu získaných bodov (body za priebežné hodnotenie + body za praktickú skúšku). Výsledné hodnotenie:
93 a viac bodov - A–výborne
<85, 93) bodov - B–veľmi dobre
<77, 85) bodov - C–dobre
<69, 77) bodov - D–uspokojivo
<61, 69) bodov - E–dostatočne
menej ako 61 bodov - FX–nevyhovel
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 25.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent ovládať základy algoritmizácie a objektového programovania. Naučené poznatky bude schopný aplikovať v programovacom jazyku Java.
Stručná osnova predmetu:
1. Princípy OP - objekt, trieda, inštancia, správa
2. Trieda - atribúty, konštruktory, metódy
3. Základy algoritmov - postupnosť, vetvenie, priraďovací príkaz, lokálne premenné
4. Spolupráca objektov - objektové atribúty - asociácia, kompozícia, príkaz na posielanie správy objektu
5. Modularizácia a abstrakcia
6. Kontajnery - polia a kolekcie, anonymné objekty
7. Algoritmizácia - príkazy cyklu
8. Skrývanie informácii - zapúzdrenie
9. Atribúty a metódy triedy
10. Pokročilé vlastnosti objektov - nemeniteľné objekty, enum
11. Rekurzia
12. Dokumentácia - javadoc
13. Java mimo BlueJ
Odporúčaná literatúra:
BARNES, D., KÖLLING, M.: Objects First with Java: A Practical Introduction Using BlueJ. 3rd edition. Pearson. 2006. ISBN 978-0-13-197629-0.

PECINOVSKÝ, R.: Java 7, učebnice objektové architektury pro začátečníky. Praha : Grada publishing. 2012. ISBN 978-80-247-3665-5.

PELÁNEK, R.: Programátorská cvičebnice, Algoritmy v příkladech. Praha : Computer press. 2012. ISBN 978-80-251-3751-2.

Materiály k predmetu uverejnené na http://vzdelavanie.uniza.sk/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1277
ABCDEFX
13.39%13.55%17.38%23.96%20.20%11.51%
Vyučujúci:
Prednáša (Lectures):
- doc. Ing. Ján Janech, PhD.
Cvičí (Seminars):
- doc. Ing. Ján Janech, PhD.
- RNDr. Peter Varša, PhD.
- Ing. Monika Václavková, PhD.
- Ing. Michal Varga, PhD.
- Ing. Ján Boháčik, PhD.
- Ing. Matej Meško, PhD.
- Ing. Marek Kotus
- Ing. Marek Kvet, PhD.
- Ing. Jozef Kostolný, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 9.9.2019 13:30:18
Schválil: doc. Ing. Ján Janech, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274403&lng=sk