[AaUD1] Algoritmy a údajové štruktúry 1

BCKIS

[AaUD1] Algoritmy a údajové štruktúry 1

Výsledky vzdelávania:

Štúdiom predmetu získa študent základné znalosti z teórie údajových štruktúr a naučí sa ich efektívne implementovať.
Po absolvovaní predmetu študent:
– pozná základné údajové štruktúry a vie ich využiť pri riešení praktických problémov,
– ovláda postup efektívnej implementácie základných údajových štruktúr,
– dokáže posúdiť navrhnuté algoritmy z hľadiska výpočtovej a pamäťovej zložitosti.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5UI124Názov predmetu: algoritmy a údajové štruktúry 1 (AaUD1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Informatika 2
Informatika 3
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Priebežne je hodnotená práca na cvičeniach, ktorá je posudzovaná podľa počtu bodov získaných za štyri testy (každý po 5 bodov) a za vypracovanie a obhájenie dvoch semestrálnych prác (každá po 40 bodov). Celkovo je možné za priebežné hodnotenie získať 100 bodov.

Študent sa môže prihlásiť na záverečnú skúšku iba ak za priebežné hodnotenie získa minimálne 61 bodov.
Záverečné hodnotenie:
Podmienkou pre absolvovanie predmetu a pridelenie kreditov je získanie aspoň 61 bodov počas semestra a úspešné absolvovanie skúšky z predmetu. Skúška sa skladá z písomnej časti (100 bodov) a ústnej časti. Pre absolvovanie skúšky je potrebné získať z písomnej časti minimálne 61 bodov a úspešne zložiť ústnu skúšku.
Záverečné hodnotenie sa vykonáva na základe súčtu bodov, získaných za priebežné hodnotenie a za skúšku:
200 bodov - 181 bodov - A–výborne
180 bodov - 166 bodov - B–veľmi dobre
165 bodov - 151 bodov - C–dobre
150 bodov - 136 bodov - D–uspokojivo
135 bodov - 122 bodov - E–dostatočne
menej ako 122 bodov - FX–nevyhovel

Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 61.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Štúdiom predmetu získa študent základné znalosti z teórie údajových štruktúr a naučí sa ich efektívne implementovať.
Po absolvovaní predmetu študent:
- pozná základné údajové štruktúry a vie ich využiť pri riešení praktických problémov,
- ovláda postup efektívnej implementácie základných údajových štruktúr,
- dokáže posúdiť navrhnuté algoritmy z hľadiska výpočtovej a pamäťovej zložitosti.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
1. Úvod do údajových štruktúr.
2. Správa pamäte a rekurzia.
3. Množina, pole, zoznam.
4. Zásobník, front, prioritný front.
5. Stromy.
6. Grafy.
7. Implicitné implementácie tabuliek.
8. Explicitné implementácie tabuliek.
9. Triedenia tabuliek.
10. Triedenia tabuliek s využitím paralelných prostriedkov.

Cvičenia:
Náplň cvičení obsahovo zodpovedá jednotlivým prednáškam. Cvičenia sú zamerané na efektívnu implementáciu údajových štruktúr (snaha o minimalizáciu pamäťovej a výpočtovej zložitosti, dodržiavanie princípov objektového programovania).
Odporúčaná literatúra:
Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa 1988
Lewis,H.,R., Denenberg,L.: Data Structures and their Algorithms. Addison-Wesley, 1991
Goodrich,M.,T., Tambassia,R.: Algorithm Design. John Willey & Sons, 2002
Nievergelt, J., Hinrichs., K.H.: Algorithms and data structures with applications to graphics and geometry. 1993. ISBN 013-489428-6
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Odporúčaný programovací jazyk pre prácu na cvičeniach je C++.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 920
ABCDEFX
6.96% 8.37%15.33%14.13% 7.61%47.61%
Vyučujúci:
Prednášajúci: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Ing. Michal Varga, PhD.

Cvičiaci:
Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.
Ing. Marek Kvet, PhD.
Ing. Michal Varga, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.9.2020 20:02:14
Schválil: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274635&lng=sk