[3DT] 3Dtlač

BCKIS

[3DT] 3Dtlač

Výsledky vzdelávania:

Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s procesom návrhu 3D modelu vhodného pre realizáciu na 3D tlačiarni. Vytváranie 3D modelov bude vyučované v prostredí Fusion 360. 3D návrhy budú realizované pomocou 3D tlačiarní v laboratóriu 3D tlače.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BH123Názov predmetu: 3D tlač (3DT)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Podmienkou pre úspešné absolvovanie cvičení k predmetu je systematická práca na cvičeniach splnením nasledujúcich kritérií:
- Vypracovanie 4 zadaní cvičení, každé za 10 bodov – max. 40 bodov
Študent môže postúpiť na skúšku, ak za prácu počas semestra získa minimálne 30 bodov.

Záverečné hodnotenie:
Podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je získanie minimálne 61 zo 100 bodov v súčte bodov za prácu v semestri a bodov za vykonanie skúšky z predmetu. Skúška je písomná rozdelená na dve časti, úlohy budú zamerané tak na praktické riešenie príkladov ako aj na preukázanie teoretických vedomostí v členení 30+30 bodov. Pre úspešné zvládnutie skúšky musí študent získať minimálne 15 z 30 bodov každej časti skúšky.

Výsledné hodnotenie predmetu:
100 - 92 bodov A
91 - 84 bodov B
83 - 76 bodov C
75 - 68 bodov D
67 - 61 bodov E
60 a menej bodov Fx

Minimálny počet bodov pre prihlásenie na skúšku nie je zadaný
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s procesom návrhu 3D modelu vhodného pre realizáciu na 3D tlačiarni. Vytváranie 3D modelov bude vyučované v prostredí Fusion 360. 3D návrhy budú realizované pomocou 3D tlačiarní v laboratóriu 3D tlače.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Obsahom prednášok je oboznámiť poslucháčov s možnosťami a samotným procesom návrhu a výroby 3D modelov. Cieľom je vytvoriť základ pre samostatnú prácu na cvičeniach pod vedením pedagóga.
1. týždeň: Úvod do teórie 3D tlače
2. týždeň: TinkerCad – rýchly a jednoduchý spôsob vytvorenia 3D modelu
3. týždeň: Technické vybavenie 3D tlače, riadiaci kód pre 3D tlač, programové vybavenie pre generovanie riadiacich kódov
4.-6. týždeň: Úvod do 3D modelovania v programovom vybavení Fusion 360
7. týždeň: Materiály pre 3D tlač
8.-11. týždeň: Pokročilé metódy 3D modelovania v programovom vybavení Fusion 360
12.-13. týždeň: Aktuálne technológie v 3D tlači. Zhrnutie a voľná diskusia.
Cvičenia (L): Počas semestra budú študenti samostatne pracovať na zadaniach pod vedením učiteľa. Budú vytvárať 3D modely vhodné pre 3D tlač. Oboznámia sa s procesom výroby modelov na 3D tlačiarni praktickou realizáciou svojich návrhov.
1.-3. týždeň: Samostatná práca na zadaní 1.
4.-6. týždeň: Samostatná práca na zadaní 2.
7.-9. týždeň: Samostatná práca na zadaní 3.
10.-12. týždeň: Samostatná práca na zadaní 4.
13. týždeň: Vyhodnotenie práce poslucháčov
Odporúčaná literatúra:
1. Základy 3D tisku, Josef Prusa, https://www.prusa3d.cz/kniha-zaklady-3d-tisku-josefa-prusi/
2. Liza Wallach Kloski Nick Kloski, Začíname s 3D tiskem, Computer Press, 2017, ISBN: 9788025148761
3. Lydia Sloan Cline, Fusion 360 for Makers: Design Your Own Digital Models for 3D Printing and CNC Fabrication, ISBN-13: 978-1680453553
4. Fusion360, http://f360ap.autodesk.com/courses
5. Autodesk TinkerCad, https://www.tinkercad.com/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30
ABCDEFX
70.00% 3.33% 3.33% 6.67% 3.33%13.33%
Vyučujúci:
P: doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. Ing. Lukáš Čechovič, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 30.9.2020 09:07:53
Schválil: doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274634&lng=sk