[INF3] Informatika 3

BCKIS

[INF3] Informatika 3

Výsledky vzdelávania:

Štúdiom predmetu študent získa znalosti, na základe ktorých bude schopný navrhovať a vytvárať jednoduché aplikácie v jazyku C a C++, využívajúce procedurálny i objektovo-orientovaný prístup. Bude ovládať základy využitia a aplikácie návrhových vzorov. Oboznámi sa s tvorbou a ladením aplikácií v prostredí Microsoft Visual .Net C++.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BI139Názov predmetu: informatika 3 (INF3)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 1 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 6.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Testy a bodované testovacie úlohy na cvičení
Záverečné hodnotenie:
Skúška (písomný test a ústna skúška)
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 25.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Štúdiom predmetu študent získa znalosti, na základe ktorých bude schopný navrhovať a vytvárať jednoduché aplikácie v jazyku C a C++, využívajúce procedurálny i objektovo-orientovaný prístup. Bude ovládať základy využitia a aplikácie návrhových vzorov. Oboznámi sa s tvorbou a ladením aplikácií v prostredí Microsoft Visual .Net C++.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy a štruktúra aplikácie v jazyku C++ (C).
2. Syntax jazyk C++, kľúčové slová, deklarácie, operátory, funkcie.
3. Objekty, smerníky, odkazy.
4. Abstraktný dátový typ, tvorba tried, riadenie prístupu v C++, rozsah platnosti objektov.
5. Dynamické objekty, polia objektov, dynamické polia.
6. Konštruktory a deštruktor.
7. Inline funkcie, preťažovanie funkcií, preťažovanie operátorov, implicitné hodnoty argumentov.
8. Asociácia, agregácia a kompozícia. objektov.
9. Dedičnosť, jednoduchá a viacnásobná.
10. Polymorfizmus, polymorfné konštruktory a deštruktor, abstraktné triedy.
11. Ošetrovanie výnimiek.
12. Šablóny - funkčné, triedne.
13. Vstupno-výstupné knižnice - neobjektové, objektovo-orientované - prúdy.
14. Prehľad základných pravidiel objektovo-orientovaného programovania v C++.

Odporúčaná literatúra:
Bruce Eckel, Myslíme v jazyku C++, Grada Publishing, 2000, 80-247-9009-2,
Stephen Prata, C++ Primer Plus, Addison Wesley, 2012, 978-0-321-77640-2
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 798
ABCDEFX
39.72%10.40%16.79%10.28%14.29% 8.52%
Vyučujúci:
Prednáša: doc. Ing. Emil Kršák, PhD., Ing. Viliam Tavač, PhD., Ing. Miroslav Gábor, PhD.
Cvičí: doc. Ing. Emil Kršák, PhD., Ing. Viliam Tavač, PhD., Ing. Miroslav Gábor, PhD., Ing. Štefan Toth, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 23.9.2019 07:27:28
Schválil: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
Plná osnova:
1.Základné pojmy, štruktúra aplikácie v jazyku C++ (C) - stručná história vývoja jazyka, normy jazyka C++, rozdiely medzi procedurálnym a objektovo orientovaným prístupom, tvorba projektu, proces kompilácie, popis modulov.
2. Syntax jazyk C++, kľúčové slová, deklarácie, operátory, funkcie - jednoduché a zložené zabudované typy, definície a deklarácie funkcií a objektov, konverzie typov, logické a relačné výrazy, vetvenie.
3. Objekty, smerníky, odkazy - typ smerník, definícia a jeho základné vlastnosti, práca so smerníkom.
4. Abstraktný dátový typ, tvorba tried, riadenie prístupu v C++, rozsah platnosti objektov - definícia tried v jazyku C++, rozhranie a implementačná časť triedy, rozsahy platnosti objektov, globálne a lokálne objekty, statický a dynamický objekt, pamäťové modely.
5. Dynamické objekty, polia objektov, dynamické polia - alokácia a dealokácia dynamických objektov, manažovanie pamäti, porovnanie statických a dynamických objektov.
6. Konštruktory a deštruktor - typy konštruktorov, špecifické vlastnosti a účel konštruktora a deštruktora.
7. Inline funkcie, preťažovanie funkcií, preťažovanie operátorov, implicitné hodnoty argumentov - špeciálne vlastnosti jazyka a ich význam a využitie v aplikáciach.
8. Asociácia, agregácia a kompozícia objektov - skladanie tried, tvorba nových tried využitím kompozície, základné vlastnosti, výhody a nevýhody.
9. Dedičnosť, jednoduchá a viacnásobná - skladanie tried, tvorba nových tried využitím dedičnosti, základné vlastnosti, výhody a nevýhody, znovupoužitie kódu.
10. Polymorfizmus, polymorfné konštruktory a deštruktory, abstraktné triedy - princípy a využitie polymorfizmu, implementácia virtuality v jazyku C++, definícia abstraktnej triedy.
11. Ošetrovanie výnimiek - spôsoby ošetrovania výnimočných stavov programu, generovanie a zachytávanie výnimiek, objektovo-orientované vlastnosti ošetrovania výnimiek.
12. Šablóny - funkčné a triedne šablóny ako generátory kódu, generické programovanie.
13. Štandardné knižnice - prehľad knižníc a ich použitia v jazyku C a C++, STL, vstupno-výstupné knižnice - neobjektové, objektovo-orientované - prúdy.
14. Prehľad základných pravidiel objektovo-orientovaného programovania v C++ - zhrnutie.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274631&lng=sk