[BP] Bakalársky projekt

BCKIS

[BP] Bakalársky projekt

Výsledky vzdelávania:

Vyučujúci z katedry:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5Z1I1 Názov predmetu: bakalársky projekt (BP)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 0 - 0 - 8 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, metóda výučby.
Počet kreditov: 12.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:

Minimálny počet bodov pre prihlásenie na skúšku nie je zadaný
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov:
ABCDEFX
%%%%%%
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil: -
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274873&lng=sk