[ZSZF] Zabezpečenie sietí zariadeniami Fortinet

BCKIS

[ZSZF] Zabezpečenie sietí zariadeniami Fortinet

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu získa prehľad v problematike sieťovej bezpečnosti, v riešeniach jej zabezpečenia prvkami Fortinet, ako aj adekvátne zručnosti. Kurz ho zároveň pripraví na priemyselnú certifikáciu v tejto oblasti.
Študent po absolvovaní predmetu bude:
• Poznať teoretické aspekty ohľadne sieťovej bezpečnosti
• Pozná problematiku sieťových hrozieb
• Pozná zariadenia pre bezpečnosť v sieti a oblasť ich nasadenia
• Zvláda konfiguráciu zariadení pre bezpečnosť v sieti
• Vie navrhovať a nasadiť systém riadenia bezpečnosti pre menšie siete a firmy

Vyučujúci z katedry:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BN114Názov predmetu: zabezpečenie sietí zariadeniami Fortinet (ZSZF)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 4.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Princípy IKS, Počítačové siete 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
V priebežnom hodnotení je možné získať 50 bodov. Podmienkou pre úspešné absolvovanie cvičení k predmetu a pripustenie ku skúške je aktívna účasť na cvičeniach počas celého semestra.
Záverečné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie predmetu sa vykonáva na skúške, kde je študent hodnotený na základe vypracovania testu a následnej ústnej odpovede na otázky skúšajúceho z problematiky, ktorá bola spomínaná v teste. Body z priebežného a záverečného hodnotenia sa sčítajú a tento súčet určuje výsledok skúšky.
Výsledné hodnotenie predmetu:
100 – 93 A
92 – 85 B
84 – 77 C
75 – 69 D
68 – 61 E
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť 31 bodov.

Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 31.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa prehľad v problematike sieťovej bezpečnosti, v riešeniach jej zabezpečenia prvkami Fortinet, ako aj adekvátne zručnosti. Kurz ho zároveň pripraví na priemyselnú certifikáciu v tejto oblasti.
Študent po absolvovaní predmetu bude:
• Poznať teoretické aspekty ohľadne sieťovej bezpečnosti
• Pozná problematiku sieťových hrozieb
• Pozná zariadenia pre bezpečnosť v sieti a oblasť ich nasadenia
• Zvláda konfiguráciu zariadení pre bezpečnosť v sieti
• Vie navrhovať a nasadiť systém riadenia bezpečnosti pre menšie siete a firmy
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
1. Úvod do sietí
2. Pokročilé funkcie v sieťach
3. Logovanie, monitorovanie, diagnostika
4. Firewall
5. Webové filtrovanie a proxy
6. Aplikačná kontrola
7. Antivírus, IDS, IPS
8. VPN
9. Vysoká dostupnosť (HA)
10. Prevencia pred únikom dát (DLP)
11. SSO a certifikáty
12. Virtuálne siete

Cvičenia:
Laboratórne cvičenia sa budú zameriavať na použitie vedomostí z prednášok a štúdia literatúry na riešenie praktických úloh v laboratóriu (konfigurácia sieťových zariadení, testovanie sieťovej prevádzky, diagnostika a riešenie problémov, atď.).
Odporúčaná literatúra:
Materiály Fortinet Academy – online.
Zabezpečenie sietí zariadeniami Fortinet, doc. Ing. Jozef Papán, PhD., 978-80-554-1607-6
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10
ABCDEFX
10.00% 0.00%30.00%40.00%10.00%10.00%
Vyučujúci:
Lectures: Ing. Jozef Papán, PhD.
Labs: Ing. Jozef Papán, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 20.1.2021 09:01:58
Schválil: doc. Ing. Jozef Papán, PhD.
Plná osnova:
• Úvod do sietí
• Pokročilé funkcie v sieťach
• Logovanie, monitorovanie, diagnostika
• Firewall
• Webové filtrovanie a proxy
• Aplikačná kontrola
• Antivírus, IDS, IPS
• VPN
• Vysoká dostupnosť (HA)
• Prevencia pred únikom dát (DLP)
• SSO a certifikáty
• Virtuálne siete
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274893&lng=sk