[L-z] Linux – základy

BCKIS

[L-z] Linux – základy

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu získa bližší pohľad na operačný systém Linux, príkazový riadok, základné používanie ako aj koncepty Open source. Vyučovanie je postavené na princípe „learning by doing”.

Predmet využíva kurz vytvorený Network Development Group (NDG), ktorý pripravil Linuxové kurzy, ktoré sú vyvinuté v súlade a partnerstve s Linux Professional Institute (LPI) a pokrývajú profesionálne linuxové certifikácie Linux Professional Institute (LPI).

Príprava na certifikáciu:

 • Úvod do Linux-u​
 • Open source aplikácie a licencie​
 • Používanie Linux-u​
 • Command line​
 • Nápoveda​
 • Práca so súbormi a adresármi​
 • Archivácia a kompresia
 • Zreťazenie, presmerovanie a regulárne výrazy​
 • Základy skriptovania​
 • PC HW​
 • Riadenie procesov a balíčkov​
 • Základná sieťová konfigurácia​
 • Základná bezpečnosť systému​
 • Používatelia a skupiny​
 • Vlastníctvo a oprávnenia​
 • Špeciálne práva, linky​

Vyučujúci z katedry:

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BI158Názov predmetu: linux - základy (L-z)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 0 - 0 - 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 2.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Podmienkou pre úspešné absolvovanie cvičení k predmetu a pripustenie ku skúške je aktívna účasť na cvičeniach počas celého semestra a zvládnutie každého priebežného testu aspoň na 70%. Študent môže na cvičeniach získať maximálne 20 bodov.
Záverečné hodnotenie:
Študent môže skúškou získať maximálne 80 bodov. Skúška z predmetu pozostáva:
- zo záverečného teoretického písomného testu
- z praktickej skúšky zameranej na vyriešenie problému za daný čas

Celkové hodnotenie predmetu je tvorené súčtom bodov za cvičenia a bodov za skúšku.

Hodnotenie:
A 93 % – 100 %
B 85 % – 92 %
C 77 % – 84 %
D 69 % – 76 %
E 61 % – 68 %
FX menej ako 61 %
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 14.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa bližší pohľad na operačný systém Linux, príkazový riadok, základné používanie ako aj koncepty Open source.
Predmet využíva kurz vytvorený Network Development Group (NDG), ktorý pripravil Linuxové kurzy, ktoré sú vyvinuté v súlade a partnerstve s Linux Professional Institute (LPI) a pokrývajú profesionálne linuxové certifikácie Linux Professional Institute (LPI).
Vyučovanie je postavené na princípe „learning by doing”.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do Linux-u
2. Open source aplikácie a licencie
3. Používanie Linux-u
4. Command line
5. Nápoveda
6. Práca so súbormi a adresármi
7. Archivácia a kompresia
8. Zreťazenie, presmerovanie a regulárne výrazy
9. Základy skriptovania
10. PC HW
11. Riadenie procesov a balíčkov
12. Základná sieťová konfigurácia
13. Základná bezpečnosť systému a používateľov
14. Používatelia a skupiny
15. Vlastníctvo a oprávnenia
16. Špeciálne práva, linky
Odporúčaná literatúra:
Kurz NDG Linux essentials v anglickom jazyku, dostupný online v rámci programu Netacad, http://www.netacad.com
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
- materiály v anglickom jazyku,
- kurz je preberaný v rámci konceptu Cisco sieťových akadémií.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 122
ABCDEFX
79.51% 7.38% 1.64% 0.00% 0.00%11.48%
Vyučujúci:
Cvičenia:
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.9.2019 12:32:40
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274362&lng=sk