[GvPA] Grafika v počítačových aplikáciách

BCKIS

[GvPA] Grafika v počítačových aplikáciách

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu bude oboznámený s pravidlami a možnosťami prípravy grafických súborov do počítačových aplikácií pomocou programových prostriedkov PC.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BI145Názov predmetu: grafika v počítačových aplikáciách (GvPA)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 1 - 0 - 3 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 4.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Testovanie počas semestra, vypracovanie zadaní
Záverečné hodnotenie:
Skúška (písomná a ústna) – 60bodov.
Hodnotenie výsledku skúšky.
56 - A - Výborne
51 - B - Veľmi dobre
46 - C - Dobre
41 - D - Uspokojivo
37 - E - Dostatočne

Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 100.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude oboznámený s pravidlami a možnosťami prípravy grafických súborov do počítačových aplikácií pomocou programových prostriedkov PC.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: 2D grafika - základné pojmy. Farba – fyzikálna podstata, vnímanie farieb, farebné modely, správa farieb v PC. Rastrová grafika, vektorová grafika, metasúborová grafika. Výrazové prostriedky grafiky, zlatý rez. Webová grafika – grafické rozhranie, formuláre a dialógové rozhrania. Formáty grafických súborov, ich vlastnosti, konverzia. Programové prostredie na vytváranie 2D grafických súborov (Open Source, komerčné programy). 3D grafika - základné pojmy. 3D objekty, modelovanie, tiene, textúry, osvetlenie, vykreslovanie. Programové prostredie na vytváranie 3D grafických objektov.
Odporúčaná literatúra:
Šimčík, P: Inkscape – praktický průvodce tvorbou vektorové grafiky, Computer Press 2013, ISBN 978-80-251-3813-7,
Tůma, T.:Počítačová grafika a design, Computer Press a.s. 2007 ISBN 978-80-251-1784-2
Vybíral, J: GIMP – praktická uživatelská příručka, EAN 9788025119457,
Pokorný, P: Blender – naučte se 3D grafiku, BEN – technická literatura, 2009, ISBN 978-80-7300-244-2
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 206
ABCDEFX
48.06%23.30%12.62% 8.25% 2.43% 5.34%
Vyučujúci:
Prednášky:
Prof. Ing. Matilda Drozdová, PhD.
Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.

Cvičenia:
Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.2.2020 19:48:59
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274541&lng=sk