[APA] Animácia v počítačových aplikáciách

BCKIS

[APA] Animácia v počítačových aplikáciách

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu bude oboznámený s pravidlami a možnosťami prípravy animovaných súborov do počítačových aplikácií pomocou programových prostriedkov PC.

Vysoká škola: Žilinská univerzita
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BI144Názov predmetu: animácia v počítačových aplikáciách (APA)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 1 - 0 - 3 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 4.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 semester
Stupeň štúdia: 1
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Testovanie počas semestra, vypracovanie zadaní
Záverečné hodnotenie:
Skúška (písomná a ústna) – 60bodov.
Hodnotenie výsledku skúšky.
56 - A - Výborne
51 - B - Veľmi dobre
46 - C - Dobre
41 - D - Uspokojivo
37 - E - Dostatočne

Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť najmenej 100.0 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude oboznámený s pravidlami a možnosťami prípravy animovaných súborov do počítačových aplikácií pomocou programových prostriedkov PC.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: Základné pojmy z oblasti tvorby animovaných súborov. Princípy tvorby tradičnej animácie. Animačné technológie – JavaScript animácie, Flash animácie, SVG animácie. Interaktívne animácie obsahujúce obrázky, zvuk, video sekvencie. Web animácie. Programové prostredie na tvorbu 2D animácií GIF animátor, Adobe Flash. Tvorba animácií pomocou skriptovacieho jazyka ActionScript. Tvorba SVG. Animácií. 3D animácie – kostry, kinematika a inverzná kinematika. Dynamika 3D objektov, tuhé a mäkké telesá, dynamika častíc. Programové prostredie na tvorbu 3D animácií.
Odporúčaná literatúra:
Kerlow, I: Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2717-9
Hamlin, S., J.: Grafika a animace – kouzla na WEB-u, UNIS Publishing, Brno 2000, ISBN 80-86097-45-5
Derakhshani, D.: Maya – Sprievodca 3D grafikou, Grada 2006, ISBN 80-247-1253-9
Pokorný, P: Blender – naučte se 3D grafiku, BEN – technická literatura, 2009, ISBN 978-80-7300-244-2
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 158
ABCDEFX
41.14%20.25%11.39% 6.96% 3.80%16.46%
Vyučujúci:
Prednášky:
Doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.

Cvičenia:
Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.2.2020 19:50:00
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
ZDROJ: https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/planinfo.php?kod=274554&lng=sk